Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Roeping van het Ambt.

Nog om een andere reden is eenheid en Ineensmelting zoo een natuurlijke zaak, die als vanzelf de liefde moet hebben van ieder levend lidmaat van Jezus' kudde. Die andere reden is deze, dat het tot het ambt der herders die Jezus over Zijn kudde allerwege gesteld heeft, behoort, de schapen bijeen te drijven en bijeen te houden, en de kudde van den grooten Herder onzer zielen onder Zijne opperleiding te vergaderen.

Want de groote Koning arbeidt niet alleen aan ieders ziel afzonderlijk, door Zijn ambtsdragers en door de krachtige werking Zijns Geestes, — maar Hij arbeidt ook aan het geheel, aan het Huis, aan Z ij n Huis en Woning, waar Hij eeuwiglijk zal willen verkecren. Hij is bezig om niet alleen de van eeuwigheid daarvoor bestemde steenen levend te maken en te behouwen door Zijne knechten, die Hij op aarde heeft, maar Hij is ook bezig ze tot een Huis samen te voegen, ze hun plaats te geven in den éénen grooten bouw van Zijn koninklijk en van Zijn schitterend schoon paleis. Ook deze arbeid, heeft hier op aarde reeds plaats.

Dat tot den arbeid des Evangelies, ten minste gelijk de groote Herder dien voorstelt, óók behoort het tot één vergaderen en het brengen tot de ééne groote kudde, verstaan wij uit Matth. 23: 37 en Luk. 13: 34. Hier klaagt de Hemelsche Bruidegom: Jeruzalem, gij die de profeten doodt en steenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uwe kinderen willen bijeenvergaderen gelijkerwijs eene hen hare kiekens bij één vergadert onder de vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild." Derhalve, die zich tegen Jezus' roepstem verzet, verwerpt niet alleen het Evangelie in engeren zin genomen, maar ook: het behooren tot de ééne kudde van Jezus. Zijn zonde is ook dit, dat hij zich niet wil laten bijeenvergaderen onder Zijne

Sluiten