Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schare derzulken, die van opzegbaar huwelijk voorloopig niet willen weten, hetzij uit theoretische overwegingen, hetzij geleerd door de ervaringen tijdens de Fransche Revolutie, maar die dan toch de echtscheiding willen vergemakkelijken. Terwijl in Duitschland de stroom op en afgaat en het B.G.B. ten dezen ook niet van alle smetten vrij is, is in ons land in de juristenwereld, voor zoover ze voor de wetenschap niet op geloovig standpunt staat, de neiging tot vergemakkelijking der echtscheiding vrij algemeen. Echtscheiding met wederzijdsche toestemming, zij het al onder krachtige processueele waarborgen tegen overijling en lichtvaardigheid, vindt al meer aanhangers en gewoonte van dronkenschap schijnt der overgroote meerderheid een gerechtvaardigde grond voor definitieve doorsnijding van den huwelijksband. Het Rapport der Staatscommissie tot herziening' van ons Burgerlijk Wetboek laat, in aansluiting aan de Nederlandsche Juristen-vereeniging, daaromtrent geen onzeker geluid liooren. Als pendant wordt van uit niet-juridische kringen in den laatsten tijd wenschelijkheid van huwelijksverbod bepleit tusschen partijen, die in hun persoon elementen bezitten van physischen of psychischen aard, die peremptoire beletselen zouden opleveren voor het voldoen aan de sociale roeping van het huwelijk. Beperking van de bevoegdheid tot het sluiten van het huwelijk alzoo eenerzijds, uitbreiding van de mogelijkheid een niet langer wenschelijk geachte verbintenis te verbreken anderzijds.

De civielrechtelijke positie der vrouw heeft voorts een breede rij van grieven voor den dag doen komen, belichaamd voor een deel in zeer vernuftig-fantastisch, voor een deel ook echter in geserreerd juridisch betoog. Het eerste, hoe uitlokkend tot eenige kritiek ook, als niet huius loei terzijde latend, bepaal ik mij tot vermelding van het laatste. De artikelen

2

Sluiten