Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plekken. Laat ons samen voor deze onze toekomst waken, bidden en strijden, en Grod in den hemel doe het ons genadiglijk gelukken.

M.H. Studenten in de Rechtsgeleerdheid, dat alles geldt in engeren en dubbelen zin voor IJ. Doch tusschen ons komt om zoo eens te zeggen bij de saamwerking in 't groot de saamwerking in 't klein. Voordat aan de wetenschap ook maar één nieuwe gedachte wordt ontworsteld, moet er gewurmd en gewroet in al de kleine schuilhoekjes, terminologie geleerd, in de diepte en in de breedte worden gespeurd om het noodige materiaal te verzamelen en onder de knie te krijgen. Leven en wetenschap laten zich niet scheiden en als ik daarom nog uwe bekwaming voor de practijk des levens afzonderlijk accentueer, zooals ook onze Hooger Onderwijswet doet, dan is dat niet omdat er een essentieele scheiding bestaat, maar omdat die tegenstelling nu eenmaal in deze materie een gebruikelijke is geworden. Terwijl ik dus eenerzijds zal trachten uw blik te vestigen op de groote problemen onzer wetenschap, zal ik anderzijds pogen mijn onderwijs zóó in te richten, dat, als ge van hier gaat, gij in staat zijt de gewone subsumtie van het geval onder de wettelijke norm met eenige vaardigheid te volbrengen en voor de moeilijker gevallen den weg weet, om tot resultaat te komen. Gre kunt geen van beide strafloos verzuimen, omdat ons rechtsleven slechts is op te bouwen door de vereenigde werking van tijdige doelmatige herziening der groote beginselen en door de schoon e kunst der aanpassing aan het leven van de lex lata, een kunst, die feitelijk evenzeer nieuw recht vormt als de wetgevingWet en rechter kunnen slechts in onderlinge harmonie en wel geëquilibreerd aan den eisch des rechts samen voldoen.

Sluiten