Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, doch in wezen van deze verschilt en verre boven deze uitblinkt. Het verwondert ons dus in 't geheel niet dit zijn eenig karakter geconstateerd te zien; het zou ons alleen verwonderen als het anders was.

Nu kan men zeggen: wij gunnen u die twijfelachtige eer, want dan is uw godsdienst niet beter maar slechter dan de andere. Juist omdat het christendom van deze onderscheiding niets wilde weten, hebben zich — volgens Annie Besant — de besten ervan afgekeerd, „because the teachings they received there outraged their intelligence and shocked their moral sense." Meer: „the rebels were not too bad for their religion; on the contrary, it was the religion that was too bad for them." (Es. Chr. blz. 38). — Dit verwijt zou doel treffen, indien metterdaad liet christelijk geloof „a simple faith" was, „not a profound knowledge". Deze tegenstelling is echter valsch. „A simple faith" bevat juist „a profound knowledge'', of het is geen geloof maar een lesje of een vorm. „Wat is een waar geloof?" vraagt onze Ileidelberger Catechismus (vr. 21). En het klassieke antwoord luidt: „Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houde, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wille." Het is dus niet enkel een kennis. Ook niet enkel een vertrouwen. Het biedt den eenvoudigste voldoening, en hij kan het begrijpen. Doch ook de diepste denker vindt er voortdurend nog dieper gedachten in. Augüstinus beschrijft in zijn .Confessiones" 1) hetzelfde wat ieder kind Gods in beginsel, op zjjne

') Een goedo vertaling verscheen bij Van Looy te Amsterdam: Aürelids Augüstinus' Belijdenissen, uit het Latijn vertaald door Mr. Frans Erens.

2

Sluiten