Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeringen wijst Paulus er de Galaten op, dat al het streven dier mannen, die onder hen met een ander evangelie waren opgestaan, niets anders was dan een streven naar eigen roem. Men drong aan op onderhouding der besnijdenis, doch in plaats van daarbij dan zelf zich geheel onder de wet te stellen, liet men zich wel besnijden, maar bekommerde zich verder om de wet niet. En waar men nu bij anderen aandrong op de besnijdenis, bleek daaruit klaar als de dag, dat het denzulken niet om de heiligheid van de wet, maar alleen om ijdelen roem te doen was.

Afkeerig van zulk een roem wenscht Paulus alleen te roemen in het kruis van Christus.

Bij deze gedachte: des dienaars roem in het kruis van Christus, gaan we thans, naar de gelegenheid des tijds, nader uwe aandacht bepalen.

Wij lezen in onze tekstwoorden:

I. Eene bijzondere belijdenis;

II. Eene duidelijke onderscheiding;

III. Eene besliste overtuiging;

IV. Een navolgenswaardig voorbeeld.

I.

Wat Paulus aangaande Christus gelooft en belijdt, blijkt uit de wijze waarop hij de leer van Christus' boven alles verheft en waardeert.

Bij zijn roemen in het kruis van onzen Heere Jezus Christus , denken we aan de leer van het kruis. Christus' kruis doet denken aan het lijden en sterven van Christus, daarin openbaart zich het toppunt Zijner alles te boven gaande liefde, de volkomenheid Zijner gehoorzaamheid. In dien zin genomen is de leer van het kruis het middelpunt van geheel de leer des evangelies, het glanspunt der goddelijke liefde, in de gave van Gods Eeniggeboren Zoon aanschouwd. Dit in te denken, in zijn dierbaarheid, uitgebreidheid en noodzakelijkheid,

Sluiten