Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het goede, dat de Heere gaf, n.1. het zeggenschap der Kerken.

Eindelijk is op den 15dcn Juni 1854 op de Synode te Zwolle besloten, dat nu de ééne school zou komen, terwijl op den 16dcn d. a. v. Kampen aangewezen werd als de plaats van hare vestiging.

En daar staat, nu bijna 50 jaren, die school, ontstaan als eene vrucht der leidingen Gods gedurende 20 jaren in Zijne uitgeleide Kerken, terwijl zij die halve eeuw door is bewaard en gezegend. Men verwondere zich dan niet, dat wij haar liefhebben en als eene gave Gods begeeren te behouden.

II.

Door den historischen gang van de stichting der Theol. School te Kampen na te gaan, is de beteekenis duidelijk geworden, die zij in 1854 bezat.

»■ Diezelfde beteekenis heeft zij in onverminderde mate gehouden ook in het tijdperk van 1854 tot 1892.

Nergens is een besluit genomen, waardoor de beteekenis dezer stichting in haar karakter zou gewijzigd zijn.

Ook de Vereeniging der Chr. Afgescheidenen met de Gereformeerden onder 't kruis, op de Synode te Middelburg in 1869 bracht geene verandering. De School werd toen als de School der Chr. Gereformeerde Kerk erkend en bevestigd.

Besloten werd o.a., dat zij nu voor goed in Kampen zou gevestigd blijven, en dat daarom gezorgd moest worden voor duurzame en voldoende localiteit.

Heel deze 38-jarige periode door heeft de School beantwoord, aan de verwachting die men van haar koesterde. De vele mannen, die in die jaren van haar zijn uitgegaan tot den dienst in de kerken zijn daarvan getuigen. Zij

Sluiten