Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schriftuitlegging? En van waar heeft de Calvinist de Schrift zelve, zoo het niet is uit de Katholieke kerk ? Vraag Abraham Kuyper dan ook niet, van waar hij weet, dat er zus of zooveel heilige schriften juist met deze of die lezingen van eene bepaalde en niet eene andere beteekenis bestaan: dat zijn vragen, die eigenlijk niet binnen den Gereformeerden gezichtskring liggen, en het eenige wat van eenen Calvinist in dezen te verwachten is, het is eene eindelooze herhaling van het grondelooze en ondoordachte refrein, dat men zich heeft te houden aan Gods "Woord, dat leer en leven op Gods Woord moeten gegrond worden, al zal bijv. zelfs Abraham Kuyper zich niet onthouden van . . . bloedworst, omdat het eten van bloed nog in Hand. 15 : 29 verboden is. Onderzoek mag men doen in' Gods Woord, doch het instellen van onderzoekingen óver Gods Woord beteekent twijfel a&n Gods Woord; het beteekent onderstelling van de denkbaarheid, dat in sommige opzichten zijne echtheid niet boven verdenking verheven is. Gods Woord is (of heeft te heeten) de grondslag van leer en leven eener Christelijke maatschappij, en valt er nog uit te maken, in hoeverre Gods Woord wel echt Gods Woord is, dan is de grondslag niet meer de grondslag en het gezag der Schriften — de Gereformeerde zegt uiteraard liever 'de Schrift' — nog afhankelijk van de uitkomsten onzer eigene menschelijke onderzoekingen. Reeds de meest voor de hand liggende en onweer-

Sluiten