Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN LEZER HEIL!

De bladzijden die hier volgen geven den inhoud terug van een viertal lezingen, in den loop van dezen winter voor de vereeniging Geloof en Wetenschap te Maastricht gehouden. Alleen in het laatste gedeelte is hier de stof eenigszins breeder uitgewerkt. Dankbaar heb ik daar nog gebruik kunnen maken van het verdienstelijk opstel van professor Dr. G-. Wildeboer: Iets over Babel en den Bijbel in Onze Eeuw, IV, bl. 167 vv.

In meer dan één opzicht zal de vorm nog wel aan de oorspronkelijke bestemming herinneren. Met het oog evenwel op een ruimeren lezerskring heb ik hier de aanhalingen uit vreemde schrijvers doorloopend in vertaling teruggegeven. Aan menig lezer zouden ongetwijfeld de eigen woorden der aangehaalde schrijvers, vooral wanneer hunne uitingen bestreden worden, welkomer zijn. Doch wie de vreemde taal niet of niet met voldoend gemak leest zou zijnerzijds daarvan nog grooter ongerief ondervinden. En wien het om zelfstandige beoordeeling mijner bestrijding te doen is, zal toch met den oorspronkelijken vorm der aanhalingen niet tevreden zijn, maar ze in den samenhang bij de schrijvers zei ven willen lezen. Hij zal daarbij opmerken, dat ik er voortdurend naar gestreefd heb, de beweringen van anderen zooveel mogelijk met hunne eigene woorden — zij het dan ook vertaald — uit te drukken, en dat mijne aanteekeningen er op aangelegd zijn, om den beoordeelaar de taak te vergemakkelijken. Ook bij punten,

Sluiten