Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men ziet: een zakelijk onderscheid bestaat alleen ten opzichte van het sabbatgebod. In Ex. wordt meer bijzondere nadruk gelegd op de heiliging van den wekelijkschen rustdag. Hij is door Jahwe „gezegend en geheiligd," in herinnering aan zijne eigene „rust" op den zevenden scheppingsdag. In Deut. staat de sabbatr»s£ meer op den voorgrond. Zij wordt tot tweemaal toe voor dienstknecht en dienstmaagd (slaaf en slavin) geëischt, — en wel in herinnering aan de verlossing van Israël uit den slavendienst in Egypte. De sabbatviering wordt dus beurtelings van hare twee zijden meer bijzonder in het oog gevat.

De overige afwijkingen hebben geen zakelijke beteekenis, en zullen overigens wel voor een groot gedeelte op rekening van latere afschrijvers te stellen zijn.

Voor üelitzsch niettemin zijn dit zoovele „Nachlassigkeiten," die „volgens de woorden der Thora" op rekening van Moses te stellen zijn. In zijne rede van Deut. 5 heeft Moses den decaloog niet genoegzaam woordelijk medegedeeld. Integendeel, hij

.... wijzigt niet alleen enkele woorden, zet woorden en zinnen om, en meer dergelijks, maar vervangt zelfs eene lange plaats door een andere, ofschoon hij ook deze uitdrukkelijk als Gods eigen woord voorstelt. En zoo weten wij tot op heden niet, of God geboden heeft den sabbatdag te heiligen in herinnering aan zijne eigene rust na het zesdaagsche scheppingswerk (2 Mos. 20, 11, vgl. 31, 17) of in herinnering aan den nooit rustenden dwangarbeid des volks gedurende zijn verblijf in Egypte(5 Mos. 5,14 v.) 3t) Ik zou liever zeggen: Zoo weten wij thans het eene zoowel als het andere.

De sabbat heiliging herinnerde aan den zevenden scheppingsdag, de sabbatrasi aan de verlossing uit Egypte. En dat de eene herinnering de andere niet uitsluit, ligt voor de hand.

Onhoudbaar is ook de bewering, dat Moses de vermelding van de verlossing uit Egypte in Deut. 5, 15 uitdrukkelijk als Gods eigen woord („Gottes Wortlaut entsprechend") voorstelt. Integendeel. Hij gebruikt hier den derden persoon :

Sluiten