Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezet spijkerschriftonderzoek ons leeren, dat hij ook dien Godsnaam en de sabbatviering medebracht ? Des te beter.

Zeker is reeds, dat lang vóór Abraham het veelgodendom in Babyion en in alle semietische landen overheerschend was, en overheerschend bleef tot in de tijden des Christendoms, en het bijgeloof eerder toe- dan afnam, — terwijl in Israël, en daar alleen, de kennis en vereering van den éénen waren God, in gestadigen strijd zoowel met vreemden invloed als met des volks eigen aard en neiging, zich handhaafde en verder ontwikkelde.

Zeker ook, dat de goddelijke openbaring op den Sinai en de werkzaamheid van Moses tot die handhaving en ontwikkeling van den waren godsdienst en de ware zedelijkheid in Israël machtig hebben bijgedragen. En hetzelfde geldt geheel in het bijzonder van de tien geboden. Die korte, eenvoudige, voor elkeen verstaan- en onthoudbare samenvatting van de hoofdplichten van godsdienst en zedelijkheid heeft aan de aanbidding van Jahwe de eerste plaats onder die plichten toegewezen, en iedere week een vasten dag aan zijnen dienst geheiligd; zij heeft het gezag in schuts genomen, en het leven des menschen, en zijn huwelijksrecht, en zijn eigendom, en zijne eer, niet enkel tegen de booze daad en het leugenwoord, maar zelfs tegen de zondige begeerte, — en zóó in het Oude Verbond den grondslag gelegd van in- en uitwendige Godsvereering en in- en uitwendige zedelijkheid, waarop de latere openbaring van Christus in het Nieuwe Verbond slechts had voort te bouwen.

Sluiten