Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou mogen bediend zijn". (Inst. IV, 15, 16.) Waaruit wij duidelijk zien, dat Calvijn wel den Roomschen doop als christelijk erkende, maar dit niet gronde op de christelijkheid der Roomsche Kerk; integendeel hij noemt haar »het pauselijk rijk van de afgodendienaars en goddeloozen". Rome is nog niet christelijk, omdat zij de Christel ij ke doopsformule gebruikt.

Men zegt voorts: de Roomschen zijn Christenen, omdat zij eene christel ij ke geloofsbelijdenis hebben (de 12 Artikelen des geloofs.) Maar i° geldt óók hier wederom: als men dien maatstaf-aanlegt, moet men liberalen enz. evengoed christenen noemen, waar zij toch b.v. door geboorte, veelal óók door doop en afgelegde geloofsbelijdenis tot de Ned. Herv. Kerk behooren, en alzoo eene christelijke geloofsbelijdenis hebben, want deNed. Herv. K erk heeft toch nog altijd hare belijdenis, die toch zeer zeker eene christelijke is.

'a maar (zegt men) de liberalen houden zich meestal volstrekt met aan die belijdenis, maar verloochenen ze met woord en daad. Maar is het bij de Roomschen dan anders? Is het daar alles belijdenis des harten, een zich houden aan de apostolische geloofsbelijdenis, zooals zij i s?

Dat men ter kerk gaat, biecht enz., is dat: zich houden aan de christelijke belijdenis óf zich houden aan de kerk, aan de priesters?

Maar laten wij eens nader zien, hoe het met die christelijke geloofsbelijdenis van Rome staat. „Ik geloof in God den Vader, den Zoon en den H. Geest." zegt de geloofsbelijdenis. Maar als Rome daarbij voegt of liever bovenaan plaatst: ik g el oof in Maria, de moeder Gods, de Koningin des hemels; ik geloof in de heiligen, in den paus, de priesters; en - in plaats van ik geloof ééne kerk (n.1. dat die bestaat) — ik geloot i n ééne (d.w.z. onze) heilige catholieke kerk, d i e m ij alléén zalig m a a kt; en vóór het artikel van de wederopstanding des vleesches eigenlijk noginlascht: ik geloof een vagevuur — doet dat alles dan niet de geheele geloofsbelijdenis teniet? Is het niet in lijnrechten strijd er mede?!

Sluiten