Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steunen. Maar minister Kuyper heeft het immers ook in de Eerste Kamer schaamteloos uitgesproken: »zulk een leven moet door de regeering in ons goede Nederland mogelijk worden gemaakt, waarbij een ieder komen kan tot vrije ontwikkeling van eigen beginselen en eigen overtuiging".

Wel zeker, waarom nietf »Wij leven vrij, wij leven blij, enz." Hoe dankbaar zullen b.v. de anarchisten Kuyper zijn voor dit woord — een ieder tot de vrije ontwikkeling van zijne beginselen, de regeering wil dat mogelijk maken (zeker door subsidie te geven voor het maken van bommen). Zijn er soms Buddhisten, die gaarne een afgodstempel willen oprichten — gaat maar naar Minister Kuyper, ge krijgt zeker subsidie — want leen ieder moet kunnen komen tot de vrije ontwikkeling van eigen beginselen" (hetgeen de regeering wil mogelijk maken).

Waarlijk dit is meer dan neutraal — steunen, bevorderen van 't geen men verfoeit. Nog eens — is dit z e d e 1 ij k, is dit c h r i s t e 1 ij kr Is dat de roeping eener christelijke overheid? Is dat christelijke overheidszorg voor alle onderdanen, is dat zorgen voor de wezenlijke belangen des volks — óf Gods wet met voeten treden de hoogste belangen des volks verwaar]oozen? Wil men zóó aan de kerstening van ons volk arbeiden, de overwinning behalen in de worsteling met het ontkerstend deel der natie.' Immers dit is niets anders dan het ontkerstend deel aan zijn lot overlaten, ja nog meer ontkerstenen, als het mogelijk is

Ziet, dat zijn óók vruchten van het samengaan met Rome, dat zijn de voorwaard en, waarop wij die goede vruchten (straks genoemd) verkrijgen. En dan moeten wij toch zeggen: als het dan ten koste ddarvan moet verkregen worden, dan bedanken wij voor die weldaden van het coalitie-ministerie.

Maar nu — al waren nu de voordeelen, de baten van het samengaan met Rome naar het zichtbare ook veel grooter dan de nadeelen, ja al konden wij tot nog toe op geen enkele kwade vrucht

Sluiten