Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan ook (laat het maar zijn: alléén uit. vrees voor Rome en het socialisme) de zoodanigen steunen zouden, even goed als er nu onder hen eene partij is, die uit vrees voor het socialisme de huidige regeering steunt.' Willen zij uit eigen beweging ons steunen

— zonder toezegging of voorwaarde van wederdienst — waarom niet?

.Vlaar zou dit wel opwegen tegen de hulp van Rome? Ja, daarop kunnen wij natuurlijk niet antwoorden. Maar ten slotte zeg ik: welnu,

— er kome van wat wil — beter: vallen in een eerlijken, rechtvaardigen strijd, dan staande b 1 ijven met Rome ten koste van gerechtigheid en waarheid.

Maar, Goddank, zóó ver is het nog niet gekomen. Ja. 't moge er donker uitzien, en als wij letten op de toenemende macht óók van ongeloofs- en revolutiebegrippen, dan vragen wij ons bekommerd af: wat moet er worden van ons land en volk?

Maar er is nog een andere bondgenoot, bij wien wij hulp mogen en moeten zoeken, Hij, van wien Prins Willem I zeide: „Ik heb met den Potentaat aller potentaten een vast verbond gemaakt".

Ja, de oude, trouwe God. de God van Israël, die het leger van Sanherib sloeg, die Gideon met 300 man het leger der Midianieten deed overwinnen, dat 135000 man sterk was de God onzer vaderen, die ons in den worstelstrijd met Rome en Spanje de zege heeft doen wegdragen, — H ij leeft nóg, en Hij is machtiger dan alle machten ter wereld, dan alle machten van ongeloof en revolutie. En gewisselijk, Hij beschaamt nooit, alwie op Hem vertrouwt

— al gaat het dan ook misschien door eenen weg van schijnbaren ondergang heen.

Maar als 't nu gaat tusschen een coalitieman (hetzij een Roomsche of een bondgenoot van Rome) en een liberaal of socialist.' Dan blijven wij zeggen: geen samengaan met Rome — d. i. in geen geval een Roomsche of bondgenoot van Rome.

Of men dan een liberaal, vrijz. democraaat of socialist moet

Sluiten