Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 3.

Deputaten hebben voorts het recht om de colleges en examens in de Theol. Faculteit bij te wonen, terwijl bij onverhoopte ontdekking van afwijking van de Ger. belijdenis, of van gebreken in het onderwijs, Deputaten al het mogelijke doen om eerst door onderhoud met den betrokken Hoogleeraar en daarna door zich te wenden tot HH. Curatoren, en voorts ook, zoo mogelijk op andere wijze zonder openbaar gerucht te maken, tot wegneming van den misstand te geraken.

Blijven deze pogingen vruchteloos, dan brengen Deputaten de zaak ter kennis van de Theol. Faculteit en van de Voorloopige Synode.

Harmsen. Dit artikel is weer niet volledig.

Pieters. We krijgen nog weer vervolg in art. 4.

Art. 4.

De Voorloopige Synode heeft het recht bij aan Deputaten gebleken afwijking van de belijdenis of bij gebleken gebrek in het onderwijs zich tot Curatoren der V. U. of tot Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs te wenden, met gemotiveerd verzoek om hierin te voorzien.

Harmsen. Ik word door art. 4 ook niet veel wijzer. Het slot is ook al weer: de Kerken kunnen zich wenden tot Curatoren of tot Directeuren met gemotiveerd verzoek. Rechten om te eischen, daarvan is geen sprake, daarvan hoor ik niets.

Pieters. Nu art. 5, 't is ook nog een vervolg van de vorige artikelen :

Art. 5.

Al het hiervoren bepaalde is mede van toepassing op den Regent van het Hospitium, mitsgaders op allen, aan wie het onderwijs mocht worden opgedragen in die vakken van wetenschap, wier behandeling taak is der Theol. Faculteit.

Harmsen. 'k Moet ook zeggen: art. 2, 3, 4 en 5 behooren bij elkaar. Deputaten hebben heel wat toezicht te houden. Maar met dat alles maken deze vier artikelen met elkander niet één volledig artikel; het blijft altijd nog maar: met gemotiveerd verzoek. Wat hebben nu de Kerken aan al dat toezicht houden, desnoods bezwaren inbrengen en verzoeken doen? Daar moest toch nog bijkomen, dat HH. Directeuren gehouden waren gevolg te geven aan hetgeen door de Kerken gemotiveerd wordt verzocht! Hebben nu de Kerken het recht, om bij voortgaan van afwijking van de Oer. belijdenis, of bij gebreken in het onder-

Sluiten