Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze Synode te Zwolle, wier voorzitter Ds. P. Dijksterhuis was, staat daar als een toonbeeld van Gods ontferming over Neerlands Kerk en Volk. Die Synode heeft o.m. bewezen, dat in weinige weken en met geringe kosten veel kan worden behandeld en groote dingen tot stand gebracht. Zij heeft geduurd van 8 tot 22 Juni, en geen volle f 100 gekost. Met blijdschap in Grod, lovende Zijnen Naam, inzonderheid voor de heeling der breuken en de besloten oprichting der Theol. School, zijn deze vrome en vroede mannen gegaan ieder naar zijn huis en zijn werk. Van de bedienaren des Woords, leden dier Synode, is nog slechts één in leven: Ds. J. Bavinck. Hun werk echter is niet met hen gestorven. Wat zij hebben besloten, is door Gods zegen, trots de niet geringe teleurstelling, dat Ds. Bavinck de roeping niet durfde aanvaarden, ') voorspoedig tot uitvoering gekomen.

Op den dag door de Synode bepaald, 20 September, kwamen de Curatoren bijeen, te Kampen. In de vacature werd gekozen Ds. P. J. Oggel, hoewel hij terstond had verklaard. zich onbekwaam te achten, en in geen geval de roeping te kunnen opvolgen; tot secundus Ds. 3. de Cock. Ds. de Moen, Curator voor Overijssel, werd uitgenoodigd, bij de a.s. opening der School een rede te houden. „De Vergadering gesloten zijnde, zijn de broeders in liefde gescheiden" — zóó luidt- het slot van de „Handelingen": een liefelijke echo op de vreugde der eenheid van de Synode.

verleenen „op eigen kosten, een Leeraar, de goedkeuring van Curatoren wegdragende, aan de Theologische School tot hulp toe te voegen; terwijl zoodanig Leeraar onder opzigt en van de Leeraars die door de Synode beroepen zijn, en van de Curatoren behoort te staan , wordt verworpen. Twintigste sessie, Art. 2. Zie hierbij Drie en twintigste sessie, Art. 5.

*) Zie Artt. 18 en 19 van de Handelingen der 1° vergadering van Curatoren.

Sluiten