Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Intusschen bedankte Ds. Oggel, en nam Ds. de Cock de roeping als Leeraar aan. Nu kon men voortvaren tot de met spanning verbeide opening der algemeene Theologische School. Den 6n December vergaderden de Curatoren en de benoemde „Hoofdonderwijzers" of Leeraren met de Gemeente van Kampen, in het vroegere kerkgebouw in de Hofstraat. Studenten waren er 37 aanwezig, van wie nog 7 op aarde zijn, en drie thans in ons midden; U in 't bizonder een hartelijk welkom, veteranen van de ééne eigene Opleidingsschool onzer Kerken! Ook vele broeders en zusters van elders namen aan deze blijde samenkomst deel. Ds. de Moen ging de vergadering voor in ootmoedig en kinderlijk smeekgebed, en hield daarna een rede over 2 Kron. II : 10a, de bede van Salomo: „Geef mij n u wijsheid en wetenschap". In zijne toespraak tot de Leeraren wekte hij hen op, met die bede in het hart het gewichtvol werk te aanvaarden en te doen. Hunne hooge verantwoordelijkheid drong hij aldus aan: „De Heere Jezus ziet op U. De Gemeente Gods ziet op U. De kweekelingen dezer School zien op U. De Bezorgers (Curatoren) dezer School zien op U. Nederland ziet op U. De Vader der leugen ziet op U!" Toen was het plechtig oogenblik daar, dat de eerste Leeraren der Theologische School zich „voor het aangezicht Gods en Zijner Gemeente die hier vergaderd is" verbonden, onder opzien tot Gods genade, getrouw te zijn „in de bediening die U wordt toebetrouwd." Voorgelezen werd het Formulier van onderteekening voor Professoren in de H. Theologie, „dat door onze ') Dordsche Synode is opgesteld." J) „Ja" klonk het antwoord op de vraag der ver-

') Opmerkelijk is dit „onze" Dordsche Synode. De C. G. Kerk wilde niet geacht worden een nieuwe Kerk te zijn, maar de voortzetting in nieuwe openbaring van de aloude Gereformeerde Kerk.

s) Al de volgende hoogleeraren hebben dit Formulier openlijk met „Ja" beantwoord en daarna onderteekend. Ook is in Art. 7 van het

Sluiten