Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was me^-benoeming de uitslag geweest. Maar ziet, nu moest tot benoeming worden overgegaan. ') En zóó is het geschied, dat de Theologische School, al weder worstelend gelijk de Zeeuwsche leeuw met de onstuimige baren: „luctor et emergo", naar het eindbesluit der Synode van Arnhem, ontving wat zij in de tegenwoordige omstandigheden behoefde. Wederom brak de zon door de wolken, werd de hand gezien, die van Boven haar behoedde en leidde. In 't voorjaar van 1903 aanvaardden de broeders Dr. H. Bouwman, pred. te Hattem, en Dr. A. G. Honig, pred. te Zeist, het hoogleeraarsambt aan de School, zoodat zij nu 4 hoogleeraren telt, die in de propaedeuse worden bijgestaan door 3 lectoren. Sedert gingen 13 studenten van haar uit als candidaten tot het praeparatoir examen; 6 nieuwe studenten werden haar toegevoegd, en met 20 mocht zij dit jaar den arbeid voortzetten.

School en de Kerken zoo droeve jaar 1902, zie, behalve de bladen : vooral „De Bazuin" en „De Heraut", het Rapport der Curatoren-verg. aan de Gr. S., en de Handelingen der vergaderingen van Curatoren na de Synode, 6 en 7 Oct. en 30 en 31 Oct., 27 Nov. en 18 Dec. 1902. In de Acta der G. S., Artt. 126 en 127, het besluit tot vereeniging van de Theol. School met de Theol. Pac. der V. U. Artt. 102, Bijlagen B B 1 en B B 21, 113, 121, 124. De „Verklaring" van 15 leden en 2 adviseerende leden der Synode, en de tegenverklaring van Ds. J. van Andel c. a. Artt. 121, 123, 125, en de terzijzetting van dat besluit. Idem, mijn persoonlijk woord, Art. 141 en Bijlage H H, dat en waarom ik, in casu van uitvoering van dat besluit, geen vrijheid zou hebben mee te gaan naar Amsterdam, o. a. om Art. 2 der Statuten van de Vereen, v. H. O., waarin een andere grondslag gelegd is dan die der Kerken en Kerkelijke samenleving. Bizonder droef was de laatste dag der Synode voor de voorstanders van „de eigen inrichting" naar de overeenkomst van '91/'92; zie Artt. 208 en 211. Ook de Motiveering van de „Verklaring" der minderheid op de Synode, De Bazuin, Oct. 1902; en het Bijblad van „Wat zegt de Schrift?" Ie en 2e Jg. en de brochure van Dr. Bavinck: Blijven of heengaan?

') Zie Handelingen verg. van Curatoren, 18 Dec. '02.

Sluiten