Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met vreeze en beven hebben de eerste Leeraren tot dezen arbeid zich overgegeven, terwijl rijkbegaafde mannen als Gezelle Meerburg, Oggel en Bavinck de taak niet aandurfden. Met geringe middelen, zonder eigen gebouw en zonder bibliotheek, op een traktement van f 1200.— zonder woning, begonnen zij het onderwijs in allerlei vakken van voorbereidende wetenschap, en daarbij de hoofdzaak: de Theologie en wat daartoe behoort. Jaren lang hebben zij 30 en wel eens meer uren per week college gegeven, bij al het andere werk in en voor de Gemeente alhier, voor de Zending en de zaken der Kerk in 't gemeen. De studenten in den eersten tijd waren niet allen, maar wel voor een groot deel, mannen en jongelingen van eenvoudige afkomst en van weinig litterarische ontwikkeling, doch velen openbaarden kostelijken aanleg en voorbeeldigen ijver en voor ieder benijdbare kracht. ') Allengs deed God, die hen riep, en hun de gaven en krachten vermeerde, de spruit groeien tot een boom, die zijne takken zegenend uitbreidde over Nederland, Oost-Friesland, Amerika, Afrika, en zelfs aan O.-Indië van zijne vrucht meedeelen mocht. Meer dan 500 predikers van het Kruisevangelie mocht deze School kweeken, bekwame en getrouwe bedienaren van het onfeilbaar Woord Gods, herders en leeraars der Gemeenten, en die ook uitgingen om het verlorene in de wegen en in de heggen te zoeken.

Opgericht in den tijd toen de zoogenaamde Groninger theologie nog fleurde, heeft zij in de wapenrusting Gods de Gereformeerde theologie bewaakt, te voorschijn gebracht, hare smaadheid bij geleerden en ongeleerd en in eere ver-

') Onderscheidene bijdragen van studenten in de eerste jaargangen van het Jaarboekje der C. G. Kerk bewijzen, dat de School van den beginne af ook litterarisch gevormde en rijkbegaafde studenten onder bare kweekelingen mocht tellen.

Sluiten