Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat zou ons dan ooit doen beven?

God heeft ons Zijn Woord gegeven.

Trotsche hergen zullen wijken,

Vaste rotsen eens vergaan;

Zijne trouw zal nooit bezwijken,

Zijn verbond blijft eeuwig staan.

Laat de wereld zelfs vergaan,

Zijne trouw blijft eeuwig staan;

Wat ooit wanklen moog' of wijken,

Zijn verbond zal nooit bezwijken.

II.

Wanneer een herder en leeraar gaarne getrouw wil zijn in den Heere, en wanneer eene gemeente om des Woords wille zulle een herder en leeraar hoort, dan is het hun te zarnen hoogst troostelijk om te vernemen wat de apostel Paulus hun door den Heiligen Geest belooft: »want, dat doende zult gij èn uzelven behouden, èn die u hooren«. Ja, dat is het doel, waar het al om gaat in de prediking des Woords, dat een gezant van Christus met die hem hooren behouden worden. Zijn ambt is noch politiek, noch sociale werkzaamheden; — waar »de leer« gehoorzaamd wordt, daar wordt ook recht geregeerd en komen de sociale verhoudingen in orde*), maar zonder »de leer« verderft men alles hoe langs zoo meer. En hoe klaar spreekt de apostel het uit, dat de behoudenis des voorgangers en der gemeente, dergenen, die hem hooren, zoo nauw te zamen hangt. Behoudenis van herder en kudde te zamen. »Gij zult uzelven behouden en die u hooren«. Dat wil zeggen: de herder is er nog niet; hij is nog niet aan het einde zijner loopbaan,

*) Zooals wij zien uit de verhouding van Boas en zijne maaiers. Ruth 2 : 4.

Sluiten