Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en duisternis. Nog wordt het dikwijls riacht voor de Kerke Gods, maar de Zonne der gerechtigheid blijft staan aan den hemel, trouw blijft iu de wolken de Getuige, dat het verbond Zijner Genade zal bestaan, en dat nooit duisternis, dood, zonde en hel zullen triomfeeren.

Psalm 89 : 7, 15.

Hoe zalig is hot volk, dat naar Uw klanken hoort!

Zij wand'len, Heer, in 't licht van 't God'lijk aanschijn voort;

Zij zullen in Uw' Naam zich al den dag verblijden;

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;

Uw onbezweken trouw zal nooit hunn' val gedoogen,

Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhoogen.

„'k Heb eens gezworen bij Mijn eigen heiligheid:

„Zoo Ik aan David lieg', zoo hem Mijn woord misleid'!

„Zijn zaad zal eeuwig zijn; Zijn troon zal heerlijk pralen, „Zoo duurzaam als de zon, zoo glansrijk als haar stralen , „Bevestigd als de maan; en aan des hemels bogen „Staat Mijn Getuige trouw te schitt'ren in elks oogen''.

Dit is dan het Eeuwige Licht. Het beschijnt een iegelijk mensch, komende in de wereld. Maar ach, gelijk het was tijdens des Heeren omwandeling op aarde, alzoo is het nu nog. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen.

Ons allen beschijnt het licht. We leven onder het Woord Gods. We worden niet in het duister gelaten, wat de weg is, wat we doen en laten zullen. Het licht des Woords openbaart ons, wie wij zijn: verdoemenswaardige zondaren, van wie niets goeds te verwachten is, — dat wij verloren zijn. Maar niet minder wordt ons geopenbaard , dat we ons niet zullen aftobben om onze zaligheid te verdienen, onze zonden af te boeten, — dat ook de Wet er niet is om ons te plagen, ons

Sluiten