Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te houden onder het juk der dienstbaarheid, — maar dat Jezus Christus onze gansch verlorene zaak in Zijne hand heeft genomen, dat Hij alles heeft volbracht, dat Gods aangezicht ons tegenstraalt in Hem als liet aangezicht eens Vaders, eti dat Hij de Zijnen Zelf leidt door den Geest der aanneming tot kinderen, zoodat het recht der Wet in hen vervuld wordt, terwijl zij zich enkel houden aan de Genade, en van Genade leven. Ja, de toorn, de vloek is weggenomen in Hem, een vrije toegang geopend tot den troon der Genade. In Hein is al wat woest en ledig was, vernieuwd, — al wat hopeloos bedorven was, hersteld. Een stroom van oneindige Genade is het, eene heerlijkheid, een licht,— ach, wie er van verneemt, hij moest opspringen van vreugde!

Maar, men weet het, men hoorl het, ziet het en gelooft toch niet in het Licht, men sluit de luiken zijns harten. Men heeft de duisternis liever dan het licht; in de duisternis kan men immers met zijn eigen licht nog schijnen. Maar hét licht brengt al onze zonden, ook onze verborgenste, ook onze troetelzonden, waar wij geen afstand van willen doen, aan den dag; en ook onze gerechtigheden zijn, in dat licht bezien, niets anders dan een met bloed bezoedeld, wegwerpelijk kleed. Men wil dat niet hebben, dat in dat licht onze roem te gronde gaat, en alléén dat licht heerlijk is.

Zoo heeft men dan het Licht, en gelooft niet in het Licht. Welk een strijd voeren we er tegen! Ach, en indien het licht, dat in ons is, duisternis is, hoe groot, zal dan de duisternis zelve zijn! Dat we toch tot inzicht, tot ware erkentenis komen, hoe het met ons staat, hoe het ook bij ons is woest en ledig, en duisternis op den afgrond. Ja, een afgrond, die zich straks voor eeuwig sluit, en dan: uitgeworpen in de buitenste duisternis!

Sluiten