Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook verloochenen voor Mijnen Vader, Die in de hemelen is«.

Jezus verloochenen voor de menschen. Wat is dat'? Ook daarop is een eenvoudig antwoord te geven: zich gedragen alsof men Jezus niet kent; juist het tegenovergestelde van »Hem belijdend, het tegendeel van »voor Hem uitkomend-. Jezus verloochenen, dat is: doen alsof Jezus geen Jezus, alsuf Hij niet de Christus ware, alsuf Hij niet onze Heiland en Zaligmaker was, alsof niet van Hem alle heil afhing voör personen zoowel als voor gemeenschappen, alsof niet Zijne was alle macht in hemel en op aarde.

Zulk verloochenen van Jezus geschiedt allereerst met den mond, wanneer men Hem niet huldigt als den Christus Gods, Hem niet prijst noch aanroept, — of zelfs uitdrukkelijk zegt, dat Hij de Christus niet is; uitdrukkelijk verklaart, met Hem geene gemeenschap te hebben noch te willen hebben. Maar zulk verloochenen van Jezus geschiedt in de tweede plaats nog veel meer met der daad, doordien iemand in zijn gedrag toont Hem niet te houden voor den Christus. En ook dat geschiedt wederom op verschillende wijze. Verloochening van Jezus is het, wanneer iemand niet al zijn vertrouwen op Hem zet, ook al wordt Hij met de lippen hoogelijk verheven. Verloochening van Jezus is daar, waar men Hem niet belijdt zooals Hij .ons van God is gegeven naar het uitwijzen van het heilig Evangelie; ook.daar, waar men de scherpe kanten der belijdenis afslijpt ter wille van menschen. Verloochening van Jezus is daar, waar men — ook al wordt daar de Naam Jezus elk oogenblik van den dag in den mond gevoerd — vleesch tot zijn arm stelt, bij menschen zijn heil en sterkte zoekt. Want daar handelt men alsof Jezus Christus niet in staat ware de zaken in het reine te brengen, alsof Hij niet leeft in eeuwigheid,

Sluiten