Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebonden aan Gods Woord, maar kan als Overheid geen partij kiezen, omdat ons volk nu eenmaal in verschillende richtingen uiteengaat. Ge gevoelt wel, dat dit voor de praktijk op hetzelfde neerkomt1): het eind is dat het terrein van den Staat aan de heerschappij van den Christus wordt onttogen, — voorzoover dit n.1. aan menschel) mogelijk is, want Christus zit toch op Zijnen troon. — En als we eens letten op de praktijken, bij de stembus gevolgd, dan ziet men ook dingen, die droefheid wekken in de ziel van allen die God vreezen. Het kwaad schuilt niet alleen bij degenen, die den Christus der Schriften vijandig zijn. Dat die vleesch tot hunnen arm stellen is te verwachten; zij hebben geenen anderen dan vleeschelijken steun. Doch het woord des apostels tot de gemeente des Heeren: » wordt der wereld niet gelijkvormig!« wordt helaas al te veel vergeten. Daar is wel veel geroep van »Christus! Christus!« Maar hoe komt de innerlijke onwaarheid van dat geroep telkens aan den dag: het is kansberekening op echt vleeschelijke wijze, die men alom aanschouwt. Is het wonder, dat de klacht van Jeremia oprijst in onze ziel: »Och, dat mijn hoofd water ware, en mijn oog een sprinkader van tranen: zoo zou ik dag en nacht beweenen de verslagenen der dochter mijns volks!« (Jer. 9 : 1).

De scharen worden opgeroepen om voor de eere van Christus te strijden, en in het eigen oogenblik wordt de eere van dienzelfden Christus vaak jammerlijk vertreden. Want met Jezus alleen durft men het niet wagen. Om het doel te bereiken ziet men verbonden aangaan met degenen die van den Christus der Schriften niet zijn gediend, met het pauselijke Rome,

') Zooals de volksmond het uitdrukt, is 't hetzelfde of de beet komt van de kat of van den kater: de beet wordt toegebracht.

Sluiten