Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En, wat God beloofd heeft is vervuld, is geschied. De Zoon Gods is geopenbaard om onze zonden weg te nemen, om den dood te overwinnen, om des duivels werken te verbreken. Wat Hem dat gekost heeft, welk een arbeid wij Hem met onze zonden gegeven hebben, hoe Hij heeft moeten lijden en sterven, om ons met God te verzoenen, — dit alles wordt in de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus op de aarde ons als voor de oogen geschilderd. En, dat en hoe Hij, onze Heere Jezus Christus, zonde en dood en hel heeft overwonnen, den geweldhebber des doods, den duivel, beeft te niet gedaan, — het is immers krachtelijk betoond en gebleken in Zijne opstanding uit de dooden. In de opstanding des Heeren komt het Evangelie tot de Gemeente: U, daar g ij dood waart door de misdaden en zonden, heeft God levend gemaakt, mede opgewekt in Christus Jezus (Ef. 2).

Zoo heeft dan het leven de zege weggedragen; de wil Gods, waarvan het boek des levens getuigt, heeft gezegevierd in weerwil van alle machten, welke er zich tegen verzetten; en geopenbaard is dat leven als een geschenk van eeuwige, vrije ontferming. Het eeuwige leven is de genadegifte Gods door Jezus Christus onzen Heere (Rom. 6 : 23).

Hier komen dus niet in aanmerking de wil en het vermogen des menschen, niet de minste verdienste onzerzijds; alléén de ongehoudene liefde Gods en de verdiensten van Jezus Christus zijn te roemen en te prijzen eeuwiglijk. En dies getuigt het boek des levens: „Dit is de wil Gods, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe" (Joh. 6 : 40).

Met deze uitspraak krijgen wij reeds antwoord op de vraag:

Sluiten