Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb geveinsd , ik heb verklaard, wat ik niet kon verklaren. Sluit mij weer uit en ontneem mij mijn toegangsrecht tot den Heiligen Disch.

Maar ge kunt nog beter doen. Er is nog een uitnemender weg.

Immers , door dien onbezonnen stap verviel uw plicht niet, om u alsnog, om u op staanden voet, om u in het heden * c^er genade, eer het te laat is, en uwe ziel voor eeuwig r //£ -verloren gaat, „met waren harte tot uwen God te bekeeren." l/V - r ^oet 2C °P grond van uwe wedergeboorte, dan

lc-r^(<Lc* ^natuurlijk maakt ge van achteren het holle en onware van

<••• uwe belijdenis goed, en gaat ge alsnu schuchterlijk beschaamd,

e», l/maar ln uw God vroolijk, aan den heiligen Disch mee op." jl< Moeten wij hieruit lezen, dat al is iemand onbekeerd,

£ r cnz' "ln Sevaar dat zijne ziele voor eeuwig verloren gaat",

dat hij dan nog maar veronderstellen moet, dat hij wedergeboren is en op grond daarvan zich bekeeren? Men kan toch niet wedergeboren zijn en voor eeuwig verloren gaan?

Geen Gereformeerde verwerpt den kinderdoop. Geen Gereformeerde ontkent, dat God door den H. Geest ook in kleine kinderen werkt evengoed als in volwassenen. Dat leert de Schrift duidelijk: Jacob, Samuel, David, Jeremia, Johannes de Dooper, i Sam. 2 : 21, 3 : 10, Jer. 1:5,' Luc. 1 : 15, Ps. 22 : 11, Jes. 44 : 1, enz. Geen Gereformeerde verheugt zich niet in hetgeen Jezus gezegd heeft: Matth. 19 : 14: „Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens, en verhindert ze niet, tot mij te komen, want derzulken 1 . 1S het koningrijk Gods", en Mare. 10 : 31: „Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en velen, die de laatsten zijn, de eersten." ^ ^ 'e , tf Geen Gereformeerde , die niet belijdt, dat de kinderen gedoopt Juv/ nloeten worden, „omdat zij zoowel als de volwassenen in het

verbond Gods^ en Zijne gemeente begrepen zijn, en dat hun y( d door Christus' bloed de verlossing van de zonden en de Heilige

/£> ■ ; ' Geest, die dat geloof werkt, niet minder als den volwassenen

fO toegezegd wordt". Cat. Dan staat bij alle Gereformeerden vast, dat de kinderen in zonden ontvangen en geboren worden Cc,_r. - <--*■ €n de noodzakelijkheid der wedergeboorte, „dat zij in het rijk

ZtnC ww < Ltuj-u.

Sluiten