Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerk kent geen anderen grondslag tot beoordeeling, dan de uitwendige verhouding waarin iemand tot de Kerk en het door haar beleden geloof staat.

Ook bij den Doop, zoowel der kinderen als der volwassenen, is die verhouding de groiid voor de toediening van het Sacrament. De Gereformeerde Kerk erkent zoomin de veronderstelde verkiezing als de wedergeboorte, als de onmisbare voorwaarde voor de bediening der Sacramenten."

Behalve wat wij in vorige stukken reeds uit het formulier aanhaalden, willen wij nog op eenige uitdrukkingen wijzen, die o. i. duidelijk toonen, dat de bewuste stelling ook in strijd is met het formulier.

Het staat vóór alles vast, dat de inhoud van het formulier in volle overeenstemmig is met Gods Woord en met de belijdenisschriften , welke laatsten, met de formulieren, door dezelfde Synode (1618-' 19) zijn aangenomen en vastgesteld. Van zekere zijde wordt allen nadruk gelegd op het Doopsformulier, omdat men daaruit meent deze stelling te kunnen bewijzen, wat nu minder gaat b. v. uit de belijdenisschriften, die het tegendeel leeren. Evenwel is deze poging vruchteloos , want de belijdenissen en de formulieren stemmen, krachtens hunne historie, vaststelling enz. met elkander overeen.

^u, volgens deze hebben wij de kinderen der geloovigen te beschouwen als kinderen en erfgenamen des Verbonds, als behoorende tot Christus' kerk. Allen zeggen bijna letterlijk wat ook het formulier zegt: „dat de Doop eene ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen, daarom moeten wij hem TOT DIEN EINDE, en niet uit gewoonte of bijgeloovigheid GEBRUIKEN." Wanneer men dus in den Catechismus leest: „dat de kinderen door den Doop deiChristelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongeloovigen ■onderscheiden worden", in de belijdenis: „dat zij door den Doop in de Kerke Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religiën afgezonderd worden, Hem toegeeigend , zijn merk- en veldteeken dragende"; in de 5 Art.: „dat men van hen die uitwendig het geloof belijden en hun leven beteren, het beste te oordeelen en te spreken heeft", met

Sluiten