Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■de zeer duidelijke bijvoeging: „want de binnenste schuilhoeken des harten zijn ons onbekend", zou dan in het formulier geleerd worden, dat juist dat inwendige, verborgene werk. de veronderstelde wedergeboorte, de grond is van den Doop? Moeten de ouders veronderstellen , dat hunne kinderen wedergeboren zijn en daarom deze den H. Doop ontvangen? Neen. Dat wordt hun ook niet gevraagd. Iets anders, het voorwerpelijke, geopenbaarde te belijden, wordt hun gevraagd. Er staat duidelijk: „Opdat het dan OPENBAAR worde, dat gij ALZOO gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden", namelijk: dat zij den doop niet uit gewoonte of bijgeloovigheid moeten gebruiken (er staat zelfs niet eens: „zullen"), maar alleen „als eene ordening Gods om aan ONS «n ONZE kinderen Zijn verbond te verzegelend Wie kan met goed recht dat anders lezen ? Daarmee stemmen volkomen overeen de vragen , die volgen : Er wordt gevraagd : „Of gij niet bekent, dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom, als lidmaten zijner gemeente, behoorcn gedoopt te wezen?" Dat wordt gevraagd (let er wel op) in 't algemeen van „ONZE kinderen". Er staat niet: „Uw kind". Wil dat nu zeggen: dat de ouders bekennen, dat dit hun kind wedergeboren door den H. Geest en in Christus ingelijfd is?

Daar dit eene verborgene zaak is, kunnen zij daarop niet „ja" zeggen, voor Gods aangezicht. Dan mocht hier ten ■minste wel staan: ,.veronderstelt gij niet, dat zij", enz. Of, zooals voor een honderd vijftig jaar soms geschiedde, dat deze vraag veranderd werd: „bekent gij niet, dat zij in Christus geheiligd zullen of vioeten worden?" En toch deze ouders belijden het absoluut van alle kinderen der gemeente en niet bepaald van hun eigene. Zij zeggen niet: „wij bekennen dat de uitverkorene bondelingen van geboorte af wedergeboren zijn; ook niet: wij denken, hopen, veronderstellen dat, maar bekennen, dat onze kinderen wederomgeboren zijn." Mag de Kerk dat de ouders voor Gods aangezicht doen belijden? Dat durven de voorstanders van de bekende leerstelling niet aan, daarom zijn zij met het veronderstellen komen aandragen. Maar dat staat er niet, in

4

Sluiten