Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de heidenen; maar later werden de heidenen vervolgd door de Christenen, en stierf o. a. de heidin Hypatia den' marteldood door de handen der Christenen. De Protestanten van verschillende richting, Waldenzen, Albigenzen, Flagellanten, Lutheranen, Wederdoopers, Gereformeerden, werden vervolgd door Rome; maar vervolging van Katholieken door 1 rotestanten is ook voorgekomen; ook Rome spreekt van „martelaren", gevallen door den haat der Protestanten. Servede viel als martelaar voor zijne unitarische denkbeelden.

Wat bewijst dus het martelaarschap onzer „vaderen" voor de waarheid van het Calvinisme ? Niets! En wat de vroomheid en godzaligheid van vele belijders der Gereformeerde leer betreft, ik wil ook daaraan niet tornen; ja mijne eigene ouders kan ik daaronder rangschikken. Maar daarbij moeten twee dingen niet vergeten worden; i° dat de waarlijk „vrome", d. i. godvruchtige harten, ook al gelooven zij aan den goddelijken oorsprong en de algeheele waarheid der leer, toch bij voorkeur steun en troost voor hun hart zoeken en vinden in het geloof aan de leer der genade, die voor het hart wordt de leer van eene alles overwinnende, den zondaar, hoe geheel onwaardig, nochtans aannemende, rechtvaardigende en verlossende goddelijke liefde; dat zij vooral, door de lezing van de evangeliën, voortdurend gevoed worden met het heerlijk onderwijs van Christus, en Zijn Evangelie evenzeer gelooven als de Calvinistische dogma's, zonder in te zien, dat die met elkaar in strijd zijn; en dat dogma's als de leer der uitverkiezing en verwerping, der voldoening, der twee naturen, der drieëenheid meestal als diepe mysteriën beschouwd worden, waarin men met het verstand niet verder mag doordringen, overtuigd als men is, dat deze dogma's behooren tot de „geopenbaarde waarheid", die men „schuldig is te gelooven";

Sluiten