Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

één God, maar het wil zeggen, dat de liefde van God, den hemelschen Vader zich geopenbaard heeft in de ontferming over zondaren, de genade van onzen Heer Jezus Christus, den Zoon van God, en aan ons hart bevestigd wordt door de gemeenschap van den Heiligen Geest van God, als de goddelijke levensadem en levenskracht, die het hart loutert en reinigt.

Nog enkele ondergeschikte dogma's zouden besproken kunnen worden, om er het onjuiste en onware van aan te toonen, zooals b. v. het dogma van de opstanding des vleesches. Maar ik laat dat rusten, daar het besprokene reeds voldoende is om in het licht te stellen, dat het Calvinisme of de Gereformeerde leer, uitgedrukt in de „drie formulieren" een dwaalleer is, die God voorstelt als een wreed, liefdeloos partijdig wezen, willekeurig het grootste deel Zijner schepselen voor een eeuwig verderf bestemmende; die Jezus miskent als den barmhartigen Zondaarsvriend, wiens levenswoord zondige menschen tot bekeering en in gemeenschap met den Vader brengt, om van Hem te maken een „zondebok", blindelings voortgeleid naar een bloedig kruis, waaraan Hij straf ondergaan moet voor wat anderen hebben misdreven ; die van den mensch maakt een jammerlijk schepsel, alleen kwaad bedenkend, afschuwelijk en hatelijk voor zijn Schepper, een kind der hel, voor eeuwig door God verdoemd ; die de zonde voorstelt niet als de neiging ten kwade, maar als een deelgenootschap aan de daad van den eersten mensch; die hardheid, liefdeloosheid en wreedheid kweekt bij de aanhangers, en een beletsel is voor de ware godsvrucht.

Het Calvinisme verlamt alle ware zedelijkheid; verstompt en verdooft het redelijk denken; is eene vijandin van de

Sluiten