Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naam omdat het zich richt op Christus, en dan zaligt vanwege zijn inhoud; daarom zegt de Schrift, dat het geloof Abraham tot rechtvaardigheid is gerekend. De noodzakelijkheid van dit geloof voor onze zaligheid moet dan ook goed worden verstaan.

Noodzakelijke voorwaarde kan het genoemd worden, tot onderwerkelijke genieting.

Zoo heet het dan ook wel het rechtvaardigmakend geloof, omdat het geloof de weldaad der rechtvaardigmaking aanneemt.

HOOFDSTUK XX.

DE RECHTVAARDIGMAKING.

De Rechtvaardigmaking is een gerechtelijke uitspraak Gods over den mensch, waarbij Hij den zondaar vrijspreekt van schuld en straf, en hem het recht geeft ten eeuwigen leven.

God spreekt vrij van de straf omdat Hij in Christus vrijspreekt van de schuld. Op Christus was niet alleen de straf, maar in de eerste plaats de schuld der zonde gelegd, en daarom juist komt er nu (dus in een gansch rechten weg) ook vrijspraak van de straf. De vergeving der zonden is alzoo een genade in het teeken des rechts, en kan daarom ten volle rechtvaardigmaking heeten.

God schenkt daarbij dan ook altijd het eeuwige leven. Vrijspraak en het eeuwige leven zijn dan ook de twee keerzijden of elementen van de ééne weldaad der rechtvaardigmaking. Wie het een ontvangt, krijgt ook het ander. Waarom ? Omdat de vrijspraak is op grond van de toerekening van Christus. Aan wien God nu den Christus toerekent, dien rekent Hij den ganschen Christus toe, dus èn in Zijn lijdelijke èn in Zijn dadelijke gehoorzaamheid, zoowel in Zijn wegneming van de schuld, als in Zijn verwerving van het eeuwige leven. Deze rechtvaardigmaking is dus niet een instorting van zekere heiligheid, waardoor we inwendig vernieuwd worden, gelijk Rome leert. Want dit geschiedt in de heiligmaking. Rome plaatst de goede werken reeds vóór en niet na de rechtvaardigmaking. De Schrift spreekt echter zeer duidelijk. En noemt rechtvaardigen als het tegenovergestelde van verdoemen. Zie b.v. Spr. 17 : 15; Rom. 8 : 33ö en 34a.

Is verdoemen nu een veroordeeling ten doode, dan is vanzelf rechtvaardigen een vrijspreken ten leven. Dat God goddeloozen

Sluiten