Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wiens stem ik gehoorzamen zou, om Israël te laten trekken? Ik ken den Heere niet, en ik zal ook Israël niet laten trekken". Zoo is dan Egypte in de Schrift steeds een beeld van de wereld, zooals zij in hare hoovaardij zich verheft tegen den Heere en Zijn Woord, en Zijn volk onderdrukt. Maar deze hoovaardige Rahab zal den Heere kennen. De Heere zal Egypte verootmoedigen door Zijne oordeelen , zooals dat ook de profeet Jesaja voorspelt, hoofdstuk 19 vs. 1—4: „De last van Egypte. Ziet, de Heere rijdt op eene snelle wolk, en Hij zal in Egypte komen, en de afgoden van Egypte zullen hewogen worden voor Zijn aangezicht, en het hart* der Egyptenaren zal smelten in het binnenste van hen. Want lk zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren, dat zij zullen strijden een iegelijk tegen zijnen broeder, en een iegelijk tegen zijnen naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. En de geest der Egyptenaren zal uitgeledigd worden in het binnenste van hen, en hunnen raad zal Ik verslinden; dan zullen zij hunne afgoden vragen, en de bezweerders en de waarzeggers, en de duivelskunstenaars. En Ik zal de Egyptenaars besluiten in de hand van harde heeren, en een strenge koning zal over hen heerschen, spreekt de Heere Heere der heirscharen". En vs. 16—25: „Te dien dage zullen de Egyptenaars zijn als de vrouwen, en zij zullen beven en vreezen vanwege de beweging van de hand des Heeren der heirscharen, welke Hij tegen hen bewegen zal; en het land Juda zal den Egyptenaren tot een schrik zijn; zoo wie het vermelden zal, die zal in zichzelven bevreesd wezen vanwege den raad des Heeren der heirscharen, dien Hij tegen hen beraadslaagd heeft. Te dien dage zullen er vijf steden in Egypteland zijn, sprekende de spraak Kanaans en zwerende den Heere der heirscharen; ééne zal genoemd zijn eene stad der verstoring." Al is zij geheel ver-

Sluiten