Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(104)

Tante Ditïa had op Budding's hart een groot vermogen. x)

Nu, zij verdiende dat ten volle. Had ze niet voor Huibert en zijns zuster, de beide kinderen van hare overleden zuster Antonia, als eene moeder gezorgd? En nog achtte zij zichzelve niet van die zorg ontslagen.

Maar nu zij weet, dat Huibeut — en deze moet uit haar naam vooral de familie No els voor al hare zorg en moeite bedanken — //zulke zorgende, trouwe vrienden heeft mogen vinden, zal het scheiden haar veel minder smartelijk vallen". 3) En dit was op handen.

De goederen stonden reeds ter verzending gereed, zorgvuldig verpakt en alles, op een zwarten koffer na, gemerkt met de letters HB. Den October zou de beurtman

ze al vast meenemen naar Rotterdam om ze daar over te laden :i), en Huibert Jacobus zou spoedig lang sanderen weg volgen. Eerst moest de approbatie nog komen, die wel wat lang uitbleef naar Budding's zin. 4) Maar toen deze kwam, was weldra de dag van bevestiging en intrede bepaald. Het zou de tweede Zondag in December zijn.

En zoo is het ook geschied.

VI. De jonge dominee van Bêkerke.

Op Zondag 14 December 1834 werd Huibert Jacobus

scheidenen waa ze geacht en bemind. De heer A. P. de Winter noemt haar in een zijner brieven (zie brief van 20 Juli 1838) „de brave juffrouw Van Nas". Op zeer hoogen leeftijd (95 jaren) is deze trouwe vriendin van Budding, nu ongeveer 30 jaren geleden, te Nijmegen overleden. Mededeeling van den heer W. J. van Nas te Rhenen.

') Hij noemt haar „zijne lieve Tante".

■') Zie brief van 28 October 1834.

3) Zie denzelfden brief.

Er waren zelfs behalve een noteboompje, wat aardbeiplanten en stekken van bessen bij, welke hij verzocht direct te planten. Zeven stoelen en een pot boter waren nog nagekomen. Budding zou een turfvuur stoken in den open haard en — Tholensche aardappelen eten.

4) Zie brief van 28 October 1834.

Sluiten