Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(126)

verder definitief tot ouderlingen Job Wisse en Pieteiï Wijnand en tot diakenen Jacobus Ko.vraad en Christiaan Dekker. Voorts werd besloten voortaan in de gemeentel ij ke samenkomsten de oude psalmberijming van Dathenus *) te gebruiken, wat den Zondag daarop voor het eerst plaats v o n d Bij de drie diensten op dien dag verscheen telkens de plaatselijke overheid 3). Op Zondag 21 Augustus werd //voor het eerst sedert de Herstelling der Gemeente het H. Avondmaal gevierd en wel «ten huyze van Job Wisse" 4).

Niet altijd liep deze schuurprediking zonder stoornis af; doch soms gebeurde het, dat bij de komst der veldwachters de vergaderden door de eene deur de schuur verlieten, om ze straks na hun vertrek weêr door eene andere binnen te gaan. 6) Later werden de beide ouderlingen Job Wisse en Pieteiï, Wijnand wegens het laten prediken in hifnne schuren beboet en bij weigering van betaling te Middelburg gevangen gezet.

Alleen de naaste betrekkingen werden bij hen toegelaten. 6) De vrienden lieten zich niet onbetuigd. Ze bezorgden hun het noodige op milde, onbekrompen wijze. 6) In den eersten

') Deze psalmberijming is tot 1773 in de Nederlandsche Hervormde kerk gebruikt geworden, toen ze vervangen werd door de nieuwe berijming, welke veel tegenkanting en verzet heeft gevonden vooral op Walcheren (Zie o. a. Dr. L. H. Wagenaar, Walcheren in 1778), Zelfs werden volgens een uitgebracht rapport in 1826 in enkele Nederlandsche Hervormde gemeenten op Walcheren nog leden gevonden, „die zich op den duur van de psalmberijming van P. Dathenus bleven bedienen".

*) Zondag 7 Augustus 1836, 's namiddags vóór de predikatie, werden de op Donderdag 4 Augustus gekozen kerkeraadsledeu in hunue ambten bevestigd.

Zie „Handelingen en Voorvallen".

4) Zie „Handelingeu en Voorvallen".

s) Zie K. Wielemaker, Biggekerke, Middelburg 1904.

°) Den 29 November 1836 kwamen twee „dienders" Wijnand (geboren te Middelburg 3 Juli 1792 en gestorven 27 Januari 1868) en ook den 6fi-jarigeu Wisse (gestoiven 25 September 1837) halen. Te Middelburg werden zij achter

Sluiten