Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch het einde der zaak zal zijn, precies als in de dagen der doleantie, dat men zoodoende niet anderen afsnijdt (zooals velen ook toen meenden te doen), maar dat men zichzelf afsnijdt (resp. afgesneden wordt), d. w. z. dat men zichzelf van allen invloed ten goede op onze nationale' Kerk berooft, dat men uitkomt na deerlijke teleurstelling bij de afscheiding en niet bij de herstelde Ned. Herv. Kerk. Sion wordt niet door willekeur, maar door recht verlost. Alleen de rechte weg kan ons hier baten, al is die weg dan ook een langere weg, de weg nl. allereerst van verootmoediging, voorts van zelfverloochening en van hopen, bidden en wachten, de weg des geloofs ook dan als men niet ziet.

Het bezwaar tegen art. 36, zeiden we, had op den goeden weg kunnen brengen. Dit willen we nu nog toelichten en alzoo tevens ons tweede principieele bezwaar nader formuleeren. Het is de Boomsche zuurdesem, die hier voor den dag komt, het afwijken van de rechte Gereformeerde beginselen in zake de verhouding van de Belijdenis tot de H. Schrift.

De Roomsche Kerk zegt: wij gelooven, omdat de Kerk het zegt. De Gereformeerde Kerk zegt: wij gelooven, omdat Gods Woord het zegt. De Gereformeerde Kerk waagt het met het Woord, hoezeer zij ook weet, dat onderscheidene geesten zich op dit Woord zullen beroepen. Zij waagt het in geloof om te zeggen: dat Woord zal de rechter zijn van al ohze geschillen.

Doch zoodra dit kloeke geloof min of meer geweken is, durft men dat niet meer aan. Men denkt: neen, dat zal verwarring geven. En zoo wordt men dan Boomsch en zegt: alleen de belijdenis der Kerk moet onze rechter zijn, en het beroep op Gods Woord laat men dan achterwege.

Doch zoo geeft men dan aan de belijdenis een plaats, die haar rechtens niet toekomt, met stelt haar op gelijke lijn met Gods Woord. Dit nu geschiedt op de vergadering, uitgeschreven door den „Gereformeerden Bond tot vrijmaking der kerken" op 18 April e.k. Immers men vraagt zonder meer „instemming met de belijdenis der Kerk" zonder dat er van beroep op Gods Woord ook maar met een enkel woord gerept wordt. Niet Gods Woord, maar de drie formulieren van eenigheid, gelijk zij daar liggen, zijn de grondslag van de vergadering, die op 18 April te Utrecht gehouden wordt.

Doch dan moeten de bestuurders zelf beginnen met zich-

Sluiten