Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeiven uit te sluiten. Immers, zij zijn het niet eens met art. 36 onzer Belijdenis.

Gevoelt men niet, dat hier iets hokt? Gevoelt mein niet, dat dit de grootste willekeur is om zelf stilzwijgend een vrijheid te nemen, die men een ander niet gunt?

Neen, men had wel de belijdenis als grondslag kunnen nemen, indien daarbij maar uitgedrukt was geworden, dat men beroep op Gods Woord toeliet en dat men zelf met name bezwaar had tegen art. 36.

Nu ging men, omdat men de vrijheid met Gods Woord in de hand niet aandurfde, op de Roomsche lijn, doch intusschen (dit is de ironie der dingen) nam men voor zichzelven geheel willekeurig in stilte een vrijheid, die men aan een andei niet geven wilde.

Dit is de Roomsche zuurdesem, waarop we wijzen wilden. Juist wat Dr. Kleyn gispte in Dr. Kuyper's begrippenkerk : „Deze Kerk heeft hare vastigheid niet in haar Hoofd Jezus Christus en in den Heiligen Geest, dien Hij gezonden heeft, maai' in de door hare Synoden gegeven belijdenissen. De kerkelijke verklaring van het Goddelijke Woord in de belijdenisschriften is voor den enkelen persoon een gids tot de goddelijke waarheid... Wat hier van het profeet-, priester- en koningschap der geloovigen overblijft, weet ik niet."

Onze conclussie is dus deze: de nieuwe actie gaat in niet alleen tegen art. 28, maar ook tegen art. 7 onzer Belijdenis, waar we lezen: „Men mag ook geener menschen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijken bij [vergelijken, gelijkstellen met] de Goddelijke Schrifturen, noch de gewoonte bij de waarheid Gods (want de waarheid is bovenal), noch de groote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden, noch de conciliën, decreten of besluiten; want „alle menschen zijn uit zichzelven leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelve." "

Wij voegen er nog bij, dat wij deze dingen zeggen wel met vaste overtuiging, maar niet in hoogheid des harten. Moge God zelf deze broeders, wanneer zij te Utrecht vergaderd zullen zijn, dringen tot een ernstige herziening van zichzelven bepaaldelijk op deze punten.

Sluiten