Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij er niet van zouden kunnen zwijgen. Dat is echter nog heel wat anders dan onverdraagzaamheid; onverdraagzaam is hij, die niet alleen vastgaat op zijn overtuiging dat hij de waarheid gevonden heeft, doch het aan een ander's kwaden trouw wijt, dat ook hij deze overtuiging niet is toegedaan en hem deswege haat en minacht.

Dat nu kan bij ons niet voorkomen, daar het juist tot onze overtuiging behoort, niet beter te zijn dan anderen en uit ontferming zalig te worden, afgedacht van eenige deugd in ons; ergo: dat wij niet zoo toegeven aan de zonde als de goddeloozen, dat is door een macht buiten ons, n. 1. de H. Geest die in ons werken komt en onzen eigen geest daardoor vernieuwt.

Haat tegen onze vijanden kennen wij niet, wel medelijden met hen; dat zij de actie die er van ons uitgaat, dewelke toch al gering is, verwarren met onverdraagzaamheid, blijft voor hun eigen rekening.

Het kenmerk van het geloof is zelfverloochening, het kenmerk van het ongeloof is zelfverheffing. De leer van Friederich Nietze, die gebouwd is enkel en alleen op de grootheid van den mensch buiten God, is rechtstreeks tegen het Christendom gericht en kan beschouwd worden als het centrum van de vijandelijke legermachten, die steeds aangroeien en het op de ondergang van Gods volk hebben gemunt.

De groote fout van het Christendom is volgens Nietze, dat het den mensch voor God vernedert en op genade doet leven; de mensch moet zich niet vernederen, niet bukken voor Hem, want de mensch is god, als hij eigenliefde en eigen grootheid maar boven alles stelt. Weg met het Christendom! roept Nietze uit; van den aardbodem met hen! gilt eene bonte menigte onder ons volk hem na; verrot is de maatschappijen aan de godsdienst, de schuld!

Sluiten