Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar zijn de volle kerken? Immers daar, waar de orthodoxie bloeit; die menschen weten waar de begeerte hunner ziel naar uitgaat: het is naar het levende woord Gods; de prediking daarvan is hun muziek in de ooren; dat is het leven van hun leven, hun geloof wordt daar gesterkt, die prediking is hun teerkost op den levensweg.

In zijn onlangs bij van Nooten te Schoonhoven verschenen werkje, getiteld „Orthodox of Modern," zegt Ds. A. C. Leendertz, besprekende zijn overgaan van de Moderne naar de Evangelische richting, op bladz. 30, het volgende:

„De vrijzinnigen willen vrij zijn, om te gelooven „of niet te gelooven; vrij om ter kerk te gaan of „niet ter kerk te gaan; vrij om te bidden of niet „te bidden; vrij om hunne kinderen godsdienstonderwijs te doen verstrekken of hen verstoken „te laten blijven van dit onderwijs. De vrijheidszin „der vrijzinnigen gedoogt niet dat men iemand in „zijn vrijheid zal beperken, ook al openbaart zich „deze godsdienstige vrijheid hierin, dat men den „godsdienst allen invloed op het leven ontzegt; „dat men breekt met alle godsdienstvormen, zelfs „die welke onmisbaar zijn voor het leven van den „godsdienst, en dat men de religie met al wat tot „haar behoort, uitbant uit zijn omgeving, uit zijn „huis, uit zijn hart en haar de deur uitzet als eene .dienstmaagd die men gevaarlijk acht, voor het „zedelijk heil der kinderen, en op bladz. 34:

„Dat men het leeraarsambt vaarwel zegt, als men „modern wordt, laat zich verklaren en dat is dan „ook sedert de opkomst der moderne richting, „honderdmaal gebeurd; voorts sprekende over de „moderne prediking, zegt Ds. Leendertz:

„Niet zelden hebben ze mij meêgesleept en

Sluiten