Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KERK EN SECTE

Onder Redactie van

Dr. S. D. VAN VEEN

Hoogleeraar in de Kerkgeschiedenis en Dogmengeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

MET MEDEWERKING VAN: H h- Barger, N. van Beek, Pastoor J. H. Berends, Dr. J. A. Beverman, Dr. J. p. de Bie, Prof. Dr. T. Cannegieter, H. Ermann S. J., F. C. Fleischer, Dr. L. Heldring, Mr. Isidore Hen, Dr. A. C. A. Hoffman, P. H. Hugenholtz Jr A. Kleinschmidt, W. F. K. Klinkenberg, Dr. P. J Kromsigt, Prof. Dr. E. F. Kruijf, Prof. Dr. r^' tt' 3uyper' Opperrabbijn M. monasch, M. MOOY Dr H. M. van Nes, m. A. Perk, Prof. Dr. Joh. W. Pont J. Quast, Otto Schrieke, Prof. Dr. J. J. p. Valeton Tr ' r u Veenstra, G. Veldhuizen Sr., J. N. Voorhoeve' G. H. Wagenaar, Opperrabbijn L. Wagenaar en vele anderen.

WIJZE VAN UITGAVE

De brochures zullen verschijnen in vrije volgorde in seriën van 10 nummers. Bij inteekening per serie is de pnjs f3.—, om de s a 4 weken een nummer, terwijl afzonderlijke nummers verkrijgbaar gesteld zullen worden voor 40 cents per nummer.

PROSPECTUS.

.,Kerk en Secte" zal het licht zien in den vorm van een reeks kleine, op zich zelf staande en in vrije volgorde verschijnende geschriften, waarin doormannen, der zake kundig, voor 't beschaafd leekenpubliek in beknopt bestek en op heldere wijze beschreven worden de leer, de inrichtino-, de eigenaardigheden en eventueel ook de ceremoniën^ der onderscheiden kerkgenootschappen en secten van den tegenwoordigen tijd, in hoofdzaak van dezulke, die — 't zij als elangrijke centra of als bescheiden vertakkingen — in ons eigen land gevonden worden.

(vervolg je pag. vjd omslag).

Sluiten