Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een hoogst belangrijk boek

Zooeven verscheen:

HUDRY MENOS

RASMENSCHEN

Uit het Fransch door H. A. LESTURGEON

fl.40 ingenaaid f 1.90 fraai gebonden

Een „Rasmensch is hij — zoon uit een stoer Hugenotengeslacht . de oude Malazeau, ouderling bij de afgescheiden gemeente, die, wèt het hem kost, zijn dochter scheidt van den jongen man met wien zij verloofd is, nu deze het geloof zijner vaderen ontrouw is geworden.

Een „Rasmensch ook hij, de oude predikant, vader van den afvallige, als hij, zij het met bezwaard gemoed, zich opmaakt om Malazeau van de veranderde levensbeschouwing zijns zoons in kennis te stellen, zich wèl bewust dat daardoo'r twee jonge, hem dierbare levens voorgoed geknakt kunnen worden. - Was het de Heere Jezus zelf niet die had gesproken: „Al wie vader of moeder liefheeft boven mij is mijns niet waardig?" Doch „Rasmenschen" ook de jonge gelieven zelve: Jacques die, trotsch, liever alles wil verduren dan een huichelaar te zijn. — Mireille die, schoon haar

ouders gehoorzaam en buigend onder hun wreed besluit

nochtans hem trouw blijft aan wien zij eenmaal haar hart geschonken heeft, al kan zij van haar kinderlijk geloof o-een afstand doen. ' ö

Wat evenwel dit boek tot een der belangrijkste romans der laatste jaren stempelt is niet alleen deze liefdestragedie van een groote innigheid, doch ook de universeele trek die er doorgaat, wijl het op treffende wijze, en met ëen groot literair talent, de botsing schildert tusschen de twee groote wereldbeschouwingen van onzen tijd: Christendom en Materialisme.

Ie bestellen bij iederen boekhandelaar of recht= streeks bij de HOLLANDIA=DRUKKERIJ te Baarn, die voor franco toezending zorg draagt.

Sluiten