Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven HOLLANDIA-DRUKKERIJ, Baarn. Een mooi boek voor vrijzinnig godsdienstigen is:

HENRY WOOD

Gods Beeld in den Mensch

Naar de 13e Engelsche uitgave door Cath. S. M. KUENEN Prijs f 1.50 — Gebonden f 1.90

Inhoud: Het wezen Gods. — Gods Openbaring door de Natuur. — Rechtstreeksche Openbaring. — De Openbaring door den Bijbel. — De Openbaring door den Zoon. — De Almacht der Wet op ieder Gebied. — Solidariteit. — Onze tweeslachtige Natuur. De Wereld der Onzienlijke Dingen. — Evolutie, de Sleutel van het Heelal. - Van het Oude naar het Nieuwe.

Ds. P. E. Westerdijk schreef: „Boekjes als dit behooren tot die geschriften, die overal verschijnen zullen, waar men aan een kerkelijkrechtzinnig Christendom bezig is zich te ontworstelen, harmonie zoekt te brengen tusschen zijn denken en zijn gelooven, mystiek en ietwat conservatief aangelegd (de opvattingen van menschwording, opstanding, uitstorting van den H. G., zondeval, wedergeboorte, die alle als de gebrekkige inkleeding eener hoogere werkelijkheid worden opgevat, bewijzen het) van het oude en overgeleverde zooveel mogelijk tracht te behouden, voorzoover althans de resultaten van de nieuwere wetenschap dat toelaten. Niemand verzuime ze kritisch te lezen. Wie er bij nadenkt, plaatst meer dan één vraagteeken, maar kan ook zijn winst doen met menige juiste opmerking.

Ds. Drijber in „Geloof en Vrijheid": „Ik wil niet nalaten te verklaren dat de warmte, die op menige bladzijde ons tegemoet komt, weldadig aandoet. Menige gedachte lazen wij met sympathie: menige uitspraak stemt tot nadenken. Met oordeel des onderscheids gelezen kan dit boekje gezegende gevoelens in ons wekken".

Kerkelijke Courant: „Het ging ons bij het lezen van dit boekje even als de vertaalster — aan wie eere toekomt voor hare goede vertaling!— namelijk dat de ernstige en diepe vroomheid, die uit dit boekje spreekt, ons aantrok. Ware en mooie bladzijden bevat het b.v. over Gods openbaring in de natuur, over broederliefde enz. Tegenover de „algemeene twijfelzucht en niets ontziende critiek" wil schrijver „de eeuwige, blijvende waarheid in alle stelsels" aanwijzen en daarop het volle licht doen vallen".

Als No. 8 in de He serie van PRO & CONTRA (zie achterin deze brochure) verscheen zoo juist:

Je modern-Godsdienstige JJichting

Pro: Dr. H. OORT, Hoogleeraar te Leiden.

Contra: Dr. Ph. J. HOEDEMAKER, Pred. te Amsterdam. Prys 40 cent.

Sluiten