Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaard in Gal. 3:2, alwaar Paulus vragenderwijs het uitspreekt, dat de geloovige Galatiërs den Geest hadden ontvangen „uit de prediking (of: het gehoor) des geloofs".

De vraag kan gedaan worden, of in de vertaling het gehoor des geloofs geloof niet in subjectieven zin zou kunnen opgevat worden. Dan zou dus gedoeld zijn: op het hooren van den geloovigen hoorder, of: het geloovige hooren. En daardoor zouden wij dus naar dezen tekst ontvangen hebben den H. Geest. Er zouden dan bedoeld kunnen zijn de buitengewone gaven des Geestes, öf datgene waarvan Ef. 1 : 13b gewaagt, alwaar sprake is van een zeker deelachtig worden van den H. Geest nadat men geloofd heeft. Vers 3 kant zich echter tegen zulk een opvatting aan. Want naar dit vers doet blijken is hier niet sprake van den Geest zooals Hij kan gezegd worden te volgen öp ons geloovig erkennen en aannemen van den Christus, maar van den Geest zooals Hij door ons geloof, door het aanvangen van den weg des geloofs, reeds ondersteld woidt. Immers in dit op 2 terstond volgende vers zien wij, dat de Apostel spreekt van den H. Geest, zóóals wij met Hem beginnen. En dit is ook in overeenstemming met het geheele redebeleid hier. Van den H. Geest nu in dézen zin heet het hier, dat wij Hem ontvangen hebben dóór de prediking of het gehoor des geloofs, d. i.: van de leer des geloofs. 1)

Geheel in overeenstemming met de nauwe en onverbrekelijke eenheid die daar is, ook bij alle onderscheid, tusschen Woord en Geest, en ook geheel in overeenstemming met de sterke wijze waarop de Geest juist als een Geest der wedergeboorte, wordt veibonden aan den dienst des Evangelies, vinden wij Gal. 3 : 2. De Geest komt niet vóór en zonder het Woord. Heeft iemand Hem, zoo heeft hij Hem ontvangen uit de prediking of het gehoor_des geloofs, Gal. 3 : 2. Zoo is het met allen die niet 1) Sommige taalkenners betoonen zich afkeerig om hier in Gal. 3 ■ 2 en

anrfT10 m 10 : 17 ak°è te vertalen door gehoor in den zin van auditiei Meijer zegt zelfs in zijn Handbuch über den Brief an den Galater

pag. 112 v.: „Auch ist aker lm Sinne von Predigt (gehörter Vortrag), nicht

abe, im Sinne von auditio, im N. T. heimisch". En toch is die vertaling

en .fïr h H0)Jn ROm- 10 : 17 "aar de" gedachtengang, verzen 14 en 18, zeer verdedigbaar.

Sluiten