Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardoor het boven alles uitkomt? Het is dit, dat het is het Woord Gods. Want dat is maar niet een wegstervende klank, en die hoogstens ons bewustzijn en gevoel oppervlakkig aandoet. Neen, maar het Woord des He eren is met kracht, het verbreekt de cederen van Libanon, doet de woestijn beven, ontbloot de wouden. Daarom omdat met het Woord des Heeren vergezeld gaat de kracht des Heeren, ja vergezeld gaat de Geest des Heeren. Daarom, dat dit niet maar zoo nu en dan alzoo is, maar dat dit altijd waar is. Daarom, omdat het Woord Gods heel iets anders is dan het woord eens m e n s c h e n. Want het Woord Gods is het Woord Gods! Dat zegt alles. Want dat is het ook, als het door menschen-mond en op menschen-wijze tot ons komt. Het Woord is nu eenmaal vleesch geworden, maar dat doet zijn Goddelijke kracht en heerlijkheid niet te niet, ook al bevroedt gij die niet dadelijk. Het is het Woord Gods dat in eeuwigheid blijft. Zijn kracht gaat het al te boven. Daarom omdat het is in den Geest, want het wordt niet anders gesproken dan in den H. Geest. In den H. Geest wordt het verder gedragen. Want het kan nimmer van zijn heerlijkheid ontdaan worden. Want als het Woord gesproken wordt, is de Ch ri s t u s werkzaam. Want het spreken van het Woord Gods, dat is niet de zaak eens menschen; daar gaan niet de menschen over, wèl voor ons aanzien, maar niet in de werkelijkheid. Het blijft altijd Zijn Woord van Hèm uitgaande, Zijn openbaring, en reeds als zoodanig niet denkbaar zonder den Zoon. Doch ook zonder dat, moet het voor ons vaststaan: God heeft Zijn Woord niet losgelaten en het overgegeven in de handen der menschen, wie dan ook.

Als de Christus nu werkzaam is, Zijn Woord doende uitgaan door menschelijken mond, dan is de Geest werkzaam. Want Hij voleindigt alle dingen in dien volheerlijken Geest. Daarom is dat Woord machtig tot wederbaring.

Want gij moogt u niet op den menschelijken en gebrekkigen vorm verzien, waarin het gebracht wordt menigmaal. Gij moogt u daardoor niet laten misleiden. Hetgeen de Heere daarin brengt en naar Zijn bestel doet brengen, is Zijn Woord, dat door alle dwalingen waardoor het omgeven wordt, daarin niet te niet gedaan of van zijn glans en kracht beroofd wordt. Want

Sluiten