Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de wijze van het geloop, het gepraat, hoewel het in dien zin toch nimmer gebruikt wordt, maar het woordpistis beteekent nooit geloof in ztilk een zin, maar altijd bepaald die toestand of aanleg der ziel, waaruit het gelooven voortkomt.

Het gaat inderdaad niet aan, om als Paulus zegt: het geloof is uit gehoor, dit te nemen alsof er alleen stond: het gelooven". Het is dus niet recht hier alleen maar te denken aan het doen of optreden des geloofs, en niet aan het geloof als zoodanig, dat zich in het gelooven uit. Ook het geloof als zoodanig, is dus uit het gehoor. Paulus' bedoeling is blijkbaar: al wat geloof en gelooven is, is uit het gehoor. En nu betaamt het niet, om als Paulus dit zoo zegt, dat zóó op te vatten, dat er de pit uit wordt gehaald, en te zeggen: niet het geloof als zoodanig maar alleen het eigenlijke gelooven is uit het gehoor. Waar Paulus zegt: het geloof is uit het gehoor, mogen wij niet zeggen: dat is niet uit het gehoor. Ook betaamt het niet om te zeggen, dat nu behalve het gelooven ook nog de hebbelijkheid des geloofs uit het gehoor is, maar het geloof zelf, waardoor de ziel geloovig is, niet. Paulus vergist zich niet. Hij spreekt hier van het geloof, 't welk insluit het gansche geloof, in de eerste plaats het beginsel des geloofs, het geloof zélf dus. Niet dat wij willen zeggen, dat Paulus dat eigenlijke diepliggende beginsel des geloofs, die diepliggende geloofstrek hier in Rom. 10:17 nu werkelijk bedoelt voorop te schuiven. Paulus bedoelt natuurlijk: het geloof in een overzicht, hetwelk dan inhoudt het gansche geloof, de gansche boom met wortel, beginsel of diepliggende trek des geloofs, èn met opwas en het dadelijk gelooven, — is uit het gehoor. Immers, waar ligt hier de beperking? „Het geloof" wordt hier gezegd. En het spreekt toch vanzelf, als van een zaak zonder beperking gesproken wordt, dat het dan niet aangaat, om zelf eenige beperking aan te brengen, en zelfs weg te denken het eigenlijke beginsel dier zaak, waardoor die zaak eigenlijk is, wat zij is. Gij zoudt willen, dat indien het geloof is uit het gehoor, van dien boom alleen de takken en bladeren werden bedoeld, maar het eigenlijke van de zaak, datgene wat in de takken en bladeren uitkomt, niet. Neen, Paulus noemt het geheel met dien naam, hetwelk dwingt, om indien ge

Sluiten