Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets maakt hij zich af; alle beweringen van andersdenkende broeders worden lang en breed besproken en bondig weerlegd.

Het zij men het met den schrijver eens is of van hem verschilt, het is de moeite waard, dit werkje te lezen.

Worde het door velen gelezen en de inhoud aan veler harten geheiligd!

Wij bevelen het gaarne aan. J. Westerhuis.

De Keuvelaar, 15e Jrg. No. 26:

Uit dit boek blijkt dat de Schrijver veel studie gemaakt heeft van dit onderwerp. We hebben het met veel genoegen gelezen. Ook wie het niet met hem eens is, zal moeten toestemmen, dat hier iemand aan het woord is, die in deze zaak recht heeft om mee te spreken.

Van de woorden uitgaande, waarmede Christus den doop instelde (Matth. 28) en deze woorden verklarende, stelt hij de beteekenis van den Doop in het licht en bestrijdt opvattingen die z. i. geen recht van bestaan hebben. Al wie in deze zaak tot volkomen helderheid wenscht te komen, moet dit boek lezen. Hetzij men het met de beschouwing van den Schrijver eens is of niet, men kan er veel uit leeren. We bevelen het daarom van harte aan.

Zeeuwsch Kerkblad 5e Jrg. No. 9:

Zijn gedwongen smartelijke rust geeft Ds. D. tijd om grondig te onderzoeken en eene nauwgezette studie te maken van vraagstukken, die van groot belang zijn, waarover verschillend gedacht wordt.

Zoo is b. v. de vraag naar de wedergeboorte van alle tijden her uiterst gewichtig en zeer moeilijk, en eischt, bij groote voorzichtigheid, een nauwgezet onderzoek. Zulk „een onderzoek" heeft Ds. D. aangedurfd.

Wie zijne geschriften gelezen heeft kan dan ook niet anders dan ten zeerste waardeeren de veelomvattende studie waarvan zij getuigenis afleggen. Iemand, die de dingen bij het licht van Gods Woord zóó onderzoekt en er dientengevolge eene zelfstandige overtuiging op nahoudt, heeft recht van meespreken en moet gehoord worden, ook door hen, die zijne overtuiging niet deelen, ja haar beslist afwijzen.

Maar een grondig, van veel studie getuigend onderzoek, moet dan ook door hen, die het er niet mede eens zijn, even grondig weerlegd worden! Met een paar woorden kan men zich van een dergelijk onderzoek niet afmaken.

Over het „nut" en de „noodzakelijkheid" van deze studie mogen de gedachten verschillend zijn; onverkort blijft het

Sluiten