Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hSiddrwhaf5hPb°w ?gail\at PaPüsm- The author seems to

Chant^ 97 %Ï TSter C°nfession of Faith teaches in Lnapter 27 The efficacy of Baptism is not tieti to that

moment of time wherein it is administrated . . . but con-

erred by the Holy Ghost, to such (whether of ageor

infants) as the grace belongeth unto, according to the

counsel of Gods own will in His appointed time".

Brother Diermanse is in good Company.

Friesch Kerkblad, le Jrg. No. 36.

PPnien7r df °"deIr.ferubriek„boekbeoordeeling" wijden we een paar afzonderlijke artikelen aan dit geschrift Het is 't meer dan waard.

Wij naderen het met een zekere piëteit, zoowel om den Schrijver als om den inhoud.

Onze broeder D., nog zoo jong, en toch wegens lichaamszwakte onbekwaam tot den Dienst, kan het niet nalaten mede tt leven met de kerk van Christus, in haar lijden en strijden

vkerk lie<-D;" ook wEira;;

evenals in t vorige van zijn onderzoek Wij brengen

OnH 1?e§,"nen gaarne onze broederlijke hulde.

hei,/ c'h Van heu §eschnft "oopt ons, totschuchteren sobere preciesheid, waarin ons de Schrijver zelf een aangenaam exempel geeft. De vraag toch naar 'de Wedergeboorte is te allen tijde een zeer kiesche vraag geweest. Menschen die daarover ruw en grof redeneeren

tóonen Haa a™ PI°Ü1PVstappen een sluitrede vastpooten,' toonen daardoor reeds dat ze den ernst der zaak niet

gevoelen en waarborgen ons in geenerlei wijze een rechte

en zuivere voorstelling. Als bovendien de vraag zoo samen-

hHiÊ hT I ik in de geschiedenis der kerk gedurig blijkt, dat in de formule Uitverkiezing, Wedergeboorte en

°P moeten opgenomen worden, dan wordt er nog hooeere mate van voorzichtigheid vereischt.

vfl,?en^Lnre g6Ve °nS b'J de besPreking van het geschrift van Ds. Diermanse minstens evenveel kieschheid en voorzie itigneid als Hij aan dien zwakken dienaar verleende

e koite samenvaiting van wat onze broeder schreef moge velen er toe dringen zijn belangrijke studie te lezen.

enge dit No. onzen dank aan den geachten schrijver.

Sluiten