Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne belangen te bespreken als ik heb opgemerkt dat die met elkander vergaderden. AVaarom dan twee gecensureerd? en niet die allen ?

4°. zijn zij, die deze leden censureerden niet schuldig, door daaraan openbaarheid te hebben gegeven aan anderen, wat toch in strijd is met Art. 77 der Kerkorde waar zeer duidelijk staat: „in de eerste trap zal de zondaar niet genoemd worden, opdat hij eenigszins verschoond worde'' ? (zie ook Mattheus 18). En men zond den censuurbrief aan een ander lid der gemeente. Openbaarheid dus genoeg.

Kan nu zulk een censuur bestendigd blijven of moet men die opheffen, inplaats dat de Classis die censuur verzwaarde, door in die kennisgeving te vermelden dat opzettelijk is gehandeld? Of zou, — veroorloot mij de vraag — er reden zijn die personen te treffen om zaken vroeger geschied en nimmer zijn uitgewerkt? Het is slechts een vraag, hoewel ik dezer dagen hoorde dat zulks ook komen zal, en waar velen naar uitzien.

Oêk lij kt het mij toe, mijn vriend, dat de grootste oorzaak van die treurige geschiedenis mag genoemd worden: het „geen gehoor geven om te gaan naar Gouda", als Commissie daartoe dikwijls schriftelijk verzocht zijnde ; waarvan niet de minste nota is genomen, zelfs niet eens dien Kerkeraad is geantwoord. En al was er geen Commissie benoemd geweest, dan nóg moest de Classis-correspondent zijn opgetreden en kennis gegeven hebben van den toestand, hem uit de brieven van den Kerkeraad bekend, hoe het te Gouda was.

Bovendien, de Classis droeg er reeds kennis van.

Kan dat nu belangstelling genoemd worden voor de Kerk ?

G. Uwe opmerkingen zijn een bewijs dat niets Uw aandacht ontging, en de viagen die U daar nog bijvoegt wil ik liefst niet beantwoorden, hoewel die wel beantwoord zullen worden, wat echter niet te hopen is. Het geeft mij zeer veel te denken over de handelwijze der Commissie, Classis en personen! Het kon ook zijn dat dan nog veel meer openbaar werd wat niet in dit drama thuis behoort.

Vr. Ik moet U zeggen dat het in die Chr. Geref. Kerk treurig toegaat, vooral als men let op hetgeen men te hooren krijgt van gemeenten als te Amsterdam, Delft, AlfenOudshoorn, Nieuw Vennip, Gouda, Maassluis en Aarlanderveen (ook door bemoeizucht gesplitst).

Toch meen ik, was Gouda's gemeente wel te behouden, hoe erg het ook lijkt te zijn, waarover ik nu niet zal

Sluiten