Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

(75)

hij hem meldde, moeilijk aan zijn verzoek te kunnen voldoen, wijl het hem, als Schotsch predikant geen lid der classis zijnde, niet voegde zich in die zaak te mengen, maar dat hij beter deed door middel van eenige Nederduitsche predikanten, wier namen en adressen ds. Yair opgaf, zich rechtstreeks tot de classis Walcheren te wenden, welk advies ds. Sowden dan ook opvolgde. 1)

Intusschen raakte Worsley door een -/lid der classis" 2) er achter, welke geruchten er in omloop waren over zijn persoon, alsmede, dat er eene aanklacht tegen hem zou ingebracht worden op de eerstvolgende classis. 3)

Hij sprak er over niet zonder bekommering bij een bezoek 4) aan ds. Ludly, dien hij zijn vriend noemde, en vroeg bij die gelegenheid diens raad en steun. Zijn collega gaf hem den besten vriendenraad ter wereld.

//Zorg, Wousley, dat ge zooveel bewijzen voor de echtheid uwer testimonia bijbrengt, als maar immer mogelijk is. Komt dan de aanklacht op de classis komende week ter sprake, dan zijt ge op alles voorbereid en staat ge allerminst verlegen. Uwe oprechtheid en onschuld komen dan voor de heele vergadering ten volle aan het licht." «Maar dan die aanmerkingen op mijn vroeger levensgedrag, mijne antecedenten? Als ze daarmee aankomen?" . . . //Och", antwoordde ds. Laidly, //daarin zie ik zooveel zwarigheid niet."

De dag der classicale vergadering brak aan. 5) Ook Worsley

') Zie brief van ds. Sowden aan den Engelschen kerkeraad in dato 21 December 1759.

2) Zie Verantwoording van Worsley aan de classis van "Walcheren, in dato 5 December 1759.

3) Worsley stelde er Ds. Van der Wind mede in kennis. Zie Vertoog van den kerkeraad aan de classis van Walcheren in zake resolutie door genoemde classis genomen (24 Februari 1760).

4) Zie daarover Rapport commissiebezoek bij ds. Laidly. Worsley bezocht ds. Laidly op Woensdag 30 November, eene kleine week voor de bewuste vergadering der classis Walcheren.

4) Vergadering der classis Walcheren in dato 6 December 1759.

Sluiten