Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(76)

was aanwezig. Hij had zich gewapend, wel niet met de noodige bewijzen, zooals ds. Laidly had aangeraden, maar dan toch met eene //schriftelijke verantwoording", eene zoogenaamde verdediging, den vorigen avond opgesteld, met de bedoeling deze aan de vergadering over te leggen, bijaldien eenige beschuldiging tegen zijn persoon en bediening mocht worden ingebracht. Er kwam echter niets van dien aard ter tafel, en de verantwoording bleef mitsdien achterwege. !)

Verlicht ging W orsley huiswaarts in gezelschap van zijn ouden collega Van der Wind. Thuis vond hij een briefje liggen, tijdens zijn afwezen bezorgd, verzonden van Rotterdam franco Dordrecht, en gedateerd 26 November 1759. Het was zonder onderteekening, in gebrekkig Fransch en van den volgenden inhoud:

Monsieur,

Toutes vos fourberiez et fraudes dans et depuis votre banqueroute jusqu' a aujourd'hui, même les derniers que vous avez jouez ici, sont toutes connues et NB. prouvez, informez et chez des gens en pouvoir. II y a des gens en Angletterre, qui ont pris soin de vous faire connoitre, et vous avez étez depuis quelques semaines le tacite object du recherche de plusieurs personnes. Prenez bien asteur votre mesures, vous ne pourrez pas rester ici. Celui qui a écrit celle-ci, veut bien prévenir votre totale riiine et NB. que vous ne soyez pas mis en example publicque, a quoi il sera obligez de proceder, si il ne sera pas prévenue par votre juste mesures. Ayez pitié de vous même et des vótres en temps; vous retirez au plus vite sur quelque prétexte spétieuse sera 1'unique moyen de vous sauver de la

') De kerkeraad, zonder wiens voorkennis dit blijkbaar geschiedde, nam zulks niet euvel op. Worsley was onkundig, zeiden de heeren, die, zooals later blijken zal, wel een open oog hadden voor de autonomie der kerk, „dat de kerkeraad zyner gemeente de regter is ter eerste instantie". De verantwoording van Worsley aan de classis bevatte naar hunne meening, „veele kenmerken van een suyver gemoed". Later zouden zij wel anders oordeelen. Zie Vertoog des kerkeraads aan de classis van 24 Februari 1760.

Sluiten