Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(84)

Worsley voort, '/zal ik op 's mans geschrijf alleen herhalen, wat ik vroeger reeds gezegd heb tot eenige predikanten hier ter stede, die na inzage mijner getuigschriften volkomen gerustgesteld waren ten opzichte van mijne bediening in Engeland, gelijk ook gij, naar ik hoop, zijt." En nu volgen enkele opmerkingen, de zoogenaamde randglossen.

Het woord //deugniet" in het begin van Sowdens brief teekent den man; want aangenomen, dat ik zoo iemand was (des neen), welk christen, en in het bijzonder welk evangeliedienaar, zou niet beschaamd zijn bij de gedachte te durven veronderstellen, dat Gods geest geene macht zou hebben om zelfs van den slechtste der menschen een uitmuntend en geschikt dienaar te maken. Of zouden zij niet moeten blozen alleen nog maar bij het denken aan den naam //deugniet", bij de wetenschap, dat een der voornaamste apostelen van den grootsten der zondaren tot een toonbeeld van godsvrucht en een werktuig tot anderer zaligheid geworden is? En dat Sowden mij bij u aandient als den zoon van den heer Worsley uit Hertford en neef van wijlen dr. Hügues, is waarlijk voor u geen nieuws, en wat hij van mijne goede opvoeding vertelt, pleit toch immers niet tegen, maar wel voor mij.

Dat ik effectenhandelaar geweest ben, is waar; maar Sowdens bewering, dat ik 3000 pd. van mijn vader zou afgetroggeld hebben onder voorgeven van betere geldbelegging, is geheel en al bezijden de waarheid. Nooit heeft mijn vader meer dan de halve som bij de commissie belegd. Wat den predikant in Berkshire betreft, evenzeer door Sow den genoemd, een der gemachtigden heeft hem gezegd, dat, bijaldien hij zelfs de minste poging zou aanwenden, om in rechten te gaan, hij wettelijk verplicht zou worden het dubbele te betalen, daar hij zijn geld op woeker had gegeven. Als Sowden door dit alles mede te deelen, denkt mijn karakter aan te tasten, laat ik u dan mogen zeggen, dat dit alles in het minst geen beletsel was voor mijn dienstwerk in Engeland. De hoofdoorzaak van mijn tegenspoed is, zooals ik u reeds vroeger

Sluiten