Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(90)

Daarenboven verzocht de kerkeraad, dat Worsley zich zou verdedigen tegenover Sowdens krasse beschuldigingen in verband met de missive der negen Engelsche predikanten, van welke missive eene commissie uit genoemden kerkeraad ]) een copie van ds. Yair uit Vere had medegenomen. Worsley had daartegen niet het minste bezwaar. Vrijmoedig en onbedeesd ■) stond hij voor de heeren. Over een drietal punten liep de beschuldiging, derhalve ook de verdediging.

Het eerste punt betrof zijn candidaatschap.

De Engelsche dominees konden bezwaarlijk aannemen, dat ^ ohsley ooit als predikant was geordend. Geen hunner had hem //gelicentieerd" of '/geauthoriseerd" tot de heilige bediening, en voor zoover zij wisten — en de heeren meenden goed ingelicht te zijn — had ook geen enkel bisschop der Episcopalen of predikant van de dissenters zulks gedaan.

'/Nu, het eerste deel der verklaring is volkomen juist", zegt Worsley. //Geen dezer negen predikanten heeft mij geordend, t is zoo. Maar — zulks is ook nooit door mij beweerd. Er zijn toch in Engeland meer predikanten om iemand te ordenen, dan juist dit negental. Trouwens, voor geordend predikant heb ik mij nooit uitgegeven. Maar wat ik wel beweerd heb en wat ook overigens uit mijn testimonium blijkt, is dit: ik heb bij een bekwaam en geleerd predikant gestudeerd, loen mijn oom, de beroemde Presbyteriaansche predikant tevens doctor in de theologie Obadja Hugues, kwam te overlijden, heb ik van ds. Burdett consent gekregen om te preeken. Ik was alzoo proponent. Als zoodanig heb ik ook in de Episcopaalsche kerk den dienst waargenomen. Doch niet lang,

Zie hierover: Notulen Engelsche kerk (1721—1761).

Stukken betreffende de zaak van George H. Worsley.

Brief van John Burdett aan ds. Van der Wind in dato 10 Januari 1760. Praeadvies in de zaak-^V orsley door gedeputeerden der classis Walcheren ') Bedoelde commissie bestond uit de heeren W. O. Reitz, P. van der Elst , Jouw en P. de Swarte.

2) Zie Vertoog van den Engelschen kerkeraad aan de classis.

Sluiten